backg h 420

СТАРТИРА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „Грижа в дома в община Ветово“

Грижа в дома


 СТАРТИРА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ  „Грижа в дома в община Ветово“

     Кметът на Община Ветово подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0200-C01 във връзка с реализиране на проект „Грижа в дома в община Ветово“. Проектът се финансира по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Европейски социален фонд + чрез Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.

        Във връзка с това стартира прием на документи за следните позиции:

1. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК

Място на работа:  Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги е в  домашна среда – в дома на потребителите, включени в проекта.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Да има мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора зависими от грижа по предоставяне на здравно-социални услуги;
 • Към момента на кандидатстването да не работи по други сходни програми и проекти с европейско и национално финансиране.
 • Да спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите.
 • Да познава и спазва етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Да координира дейността си с екипа на проекта. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.

Основни задължения:

 • Закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора) до дома на потребителя;
 • Заплащане на битови сметки (по заявка и със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
 • Заявяване и получаване на неотложни административни услуги (по заявка и със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
 • Оказва помощ на потребителя при осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на личната хигиена); хигиена на помещението, което потребителят обитава; приготвяне на храна и хранене; боравене с лични вещи и документи; ползване на баня и тоалетна;

Работно време: според броя на обслужваните потребители и определените им часове за ползване на услугата /не повече от 8 часа/

Вид договор: Трудов договор за определен срок, максимум 12 месеца

Един домашен помощник ще обслужва по няколко потребители на здравно-социални услуги, в зависимост от оценките на потребностите

Необходими документи:

 

2. КООРДИНАТОР

Място на работа: Звено за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ към Община  Ветово, Проект „Грижа в дома в община Ветово“.

Основни задължения:

 • Изготвя ежемесечни графици за работа на домашните помощници, психолог  и медицинския специалист.  Изготвя ежемесечни планове за грижа на потребителите на услугите;
 • Изготвя обобщени форми за предоставяне на услугите; изготвя присъствени форми за явяване на работа.
 • Контролира качеството на предоставяните услуги чрез посещения на място в домовете на потребителите.
 • Координира дейностите с наетите лица, предоставящи здравно-социалните услуги и работниците доставящи храни, лекарства и административни услуги до домовете на потребителите.
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите.
 • Познава и спазва  етичния кодекс  на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
 • Координира дейността си и месечната отчетност с координатора и с екипа на проекта.
 • Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.

Образование: минимални изисквания – средно образование.

Специфични изисквания: компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; работа в екип, отговорност.

Вид договор: Трудов /за определен срок, максимум 12 месеца/ съгласно условията на проекта.

Работно време: пълно работно време

Необходими документи:

3. ПСИХОЛОГ

Да притежава опит в психологическата диагностика и директна работа с възрастни хора и хора с увреждания, да познава задълбочено услугите за психологическа подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания.

Психологът предоставя услугите на потребителите, за които е определен, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация. Уважава поверителността на ползвателите на услуги и спазва общия режим в организацията за съхранение и достъп до поверителна информация. Спазва процедурите, политиките и правилата на Звеното за предоставяне на интегрирани здравно- социални услуги по проекта.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - Висше /Бакалавър

Други – опит в проекти и дейности със сходен характер е предимство /удостоверява се с  приложен документ/.

Специфични изисквания:

 • Да притежава отговорност, комуникативност и организираност, мотивация за работа с възрастни хора и хора с увреждания
 • Да има способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми, коректно водене на документаци.
 • Да изгражда доверителни отношения с потребителите и техните семейства, умения за подкрепа и овластяване на потребителите. Да притежава компютърна грамотност.
 • Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите.
 • Познава и спазва етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

Вид договор: Трудов /за определен срок, максимум 12 месеца/ съгласно условията на проекта

Необходими документи :

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.