backg h 420

Стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Ветово”

Грижа в дома


Обява за стартиране на  проект Грижа в дома в Община Ветово”

       Община Ветово стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Ветово” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0200-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд плюс +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 373 638, 92 лева.

Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца от 03.04.2023 г. до 03.05.2024 г.

Териториален обхват на проекта – Ветово.

Основната цел на проекта e да се осигури подкрепа в домашни условия на лица с увреждания и възрастни хора, в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат постигнати и следните специфичните цели:

1. да се надгради моделът за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Ветово;

2. да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Ветово, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда;

Целеви групи на проекта:

  • възрастни хора в невъзможност за самообслужване
  • хора с увреждания.

       При изпълнението на проекта ще се подсигури предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, включително доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки и други /със средства на потребителите/, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на социално значими заболявания. Осигуряване на обучения и супервизия на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани  здравно–социални услуги в домашна среда. По проекта се предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в рамките на 12 месеца, при заложен брой на потребителите минимум 68 лица. Услугите ще се предоставят почасово на база на идентифицираните нужди на лицата от целевите групи, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите. За предоставяне на  почасови мобилни интегрирани здравно–социални услуги, ще се назначат 20 домашни помощници един  координатор,  един шофьор, един медицински специалист и един психолог. Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.