ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ВЕТОВО

 


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ(чл.35, т.2 и т.4)

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ(чл.35, т.1 и т.3)

СЛУЖИТЕЛИ, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ в срок - няма.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
 Вх. № Дата на подаване Вид на декларацията по ЗПКОНПИ Име и фамилия Длъжност  Линк към публичната част
 01 05.06.2018 г. Встъпителна  Велко Велчев  Специалист ОГТОС  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 02 05.06.2018 г.  Встъпителна   Йордан Недев  Старши специалист  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 03 05.06.2018 г.  Встъпителна   Нели Недева  Старши счетоводител - касиер  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 04  05.06.2018 г. Встъпителна   Искра Донева  Главен инспектор МДТ Част II - Интереси
05 06.06.2018 г. Встъпителна Виждан Карапанлиева   Старши счетоводител Част II - Интереси 
06 06.06.2018 г. Встъпителна Невзие Бекирова   Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
07 06.06.2018 г. Встъпителна Соня Пенева  Специалист   Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
08 06.06.2018 г. Встъпителна Кадер Мадан   Старши счетоводител  Част II - Интереси
09 06.06.2018 г. Встъпителна Надежда Динкова   Старши счетоводител  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
10 06.06.2018 г. Встъпителна Петя Добрева   Специалист ЦАО  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
11 06.06.2018 г. Встъпителна Харика Хебиб   Старши счетоводител  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
12 06.06.2018 г. Встъпителна Ревзие Делиюсеинова   Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 13 06.06.2018г.  Встъпителна Хошгюн Насуф Главен специалист Част II - Интереси
 14  06.06.2018г. Встъпителна Ива Моткова Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 15 06.06.2018г. Встъпителна Айлин Янъкова Старши експерт Част II - Интереси
16 07.06.2018г. Встъпителна Айля Рашидова Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
17 07.06.2018г. Встъпителна Елка Вълчева Старши специалист Част II - Интереси
18  07.06.2018г. Встъпителна Анка Колева Старши специалист Част II - Интереси
19 07.06.2018г. Встъпителна Хатидже Узунова Младши експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
20 07.06.2018г. Встъпителна Анета Чавдарова Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
21 07.06.2018г. Встъпителна Наум Наумов Главен специлиаст Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
22 07.06.2018г. Встъпителна Виолета Неделчева Старши счетоводител Част II - Интереси
23 07.06.2018г. Встъпителна Юлвие Узунова Финансов контрольор Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
24 07.06.2018г. Встъпителна Емре Узунов Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
25 07.06.2018г. Встъпителна Аксиния Георгиева Директор ЦОП Част II - Интереси
26 07.06.2018г. Встъпителна Денка Борисова  Главен счетоводител Част II - Интереси
27 07.06.2018г. Встъпителна Евдокия Станева Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
28  07.06.2018г. Встъпителна Филиз Мехмед Главен специалист Част II - Интереси
29 07.06.2018г. Встъпителна Миглена Михнева Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
30 07.06.2018г. Встъпителна Ахмет Белберова Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
31 08.06.2018г. Встъпителна Емел Ханджиева Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
32  08.06.2018г. Встъпителна Семра Идиризова Младши експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
33 08.06.2018г. Встъпителна Радка Пенкова Началник отдел "БФ" Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
34 08.06.2018г. Встъпителна Ружди Абтулов Старши специалист Част II - Интереси
 35 08.06.2018г. Встъпителна Айнур Джиниева Главен специалист "АО" Част II - Интереси
36 08.06.2018г. Встъпителна Сюлбие Еминова Младши експерт счетоводител Част II - Интереси
 37 08.06.2018г. Встъпителна Фатме Чавгънова Главен специалист "АО" Част II - Интереси
38 08.06.2018г. Встъпителна Севгюнер Салиева Главен специалист "АО" Част II - Интереси
39 08.06.2018г. Встъпителна Хедие Исмаилова Младши експерт счетоводител Част II - Интереси
 40 08.06.2018г. Встъпителна Семра Сатъ Старши специалист Част II - Интереси
41 08.06.2018г. Встъпителна Дафинка Владимирова Главен специалист "АО" Част II - Интереси
42  08.06.2018г. Встъпителна Доцка Георгиева Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
43 08.06.2018г. Встъпителна Илиана Колева Главен специалист "АО" Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
44 08.06.2018г. Встъпителна Милена Стоянова Старши счетоводител Част II - Интереси
45 08.06.2018г. Встъпителна Дешка Златева Старши специалист Част II - Интереси
46 08.06.2018г. Встъпителна Севдие Мейсудова Специалист "Човешки ресурси" Част II - Интереси
47 08.06.2018г. Встъпителна Селиме Тюлеоглуева Главен експерт Част II - Интереси
48 08.06.2018г. Встъпителна Надя Събева Директор на дирекция "ОА" Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
49 08.06.2018г. Встъпителна Соня Цанкова Секретар на Община Ветово Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
50 08.06.2018г. Встъпителна Ивелин Димитров Директор на дирекция "СА" Част II - Интереси
51 08.06.2018г. Встъпителна Надя Тонева Секретар МКБППМН Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
52 08.06.2018г. Встъпителна Айлин Саравели Специалист Част II - Интереси
53 20.07.2018г. Встъпителна Росица Муткова Финансов контрольор Част II - Интереси
54 23.07.2018г. Встъпителна Татяна Коцева Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
55  15.08.2018г. Встъпителна  Милена Петрова Началник отдел Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
56 02.11.2018г. Встъпителна  Гюлсюн Мехмедова Специалист Част II - Интереси
57 23.11.2018г. Встъпителна Кръстю Кръстев Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
58  17.04.2019г. Ежегодна Семра Идиризова Младши експерт  
59 17.04.2019г. Ежегодна Емел Ханджиева Старши експерт  
60 17.04.2019г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Главен експерт  
 61 17.04.2019г. Ежегодна Ревзие Делиюсеинова Старши специалист  
62 17.04.2019г. Ежегодна Елка Вълчева Старши специалист  
63 17.04.2019г. Ежегодна Йордан Недев Старши специалист  
64 17.04.2019г. Ежегодна Искра Донева Главен инспектор  
65 17.04.2019г. Ежегодна Нели Недева Старши счетоводител  
66 17.04.2019г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист ЧР и ССИ  
67 18.04.2019г. Ежегодна Милена Петрова Началник отдел  
68 19.04.2019г. Ежегодна Соня Пенева Специалист  
69 19.04.2019г. Ежегодна Миглена Михнева Главен специалист  
 70 22.04.2019г. Ежегодна Соня Цанкова Секретар на Община  
71 24.04.2019г. Встъпителна Нериман Дасова Директор на ДГ Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
72 24.04.2019г. Ежегодна Наум Наумов Главен специалист  
73 25.04.2019г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Старши счетоводител  
74 25.04.2019г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП  
75 30.04.2019г. Встъпителна Рефие Ралева Директор на ДГ Част II - Интереси
76 03.05.2019г. Ежегодна  Росица Муткова Финансов контрольор  
77 03.05.2019г. Ежегодна Татяна Коцева Старши счетоводител  
 78 03.05.2019г. Встъпителна Росица Антонова Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
79 08.05.2019г. Ежегодна Айлин Янъкова Старши експерт  
80 08.05.2019г. Ежегодна Анка Колева Старши специалист  
81 08.05.2019г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Специалист  
82 08.05.2019г. Ежегодна Невзие Бекирова Главен специалист  
83 08.05.2019г. Ежегодна Хедие Исмаилова Младши експерт  
84 08.05.2019г. Ежегодна  Севгюнер Салиева Главен специалист  
85 09.05.2019г. Ежегодна Семра Сатъ Старши специалист  
86 10.05.2019г. Ежегодна Доцка Георгиева Старши счетоводител  
87 10.05.2019г. Ежегодна Дафинка Владимирова Главен специалист  
88 10.05.2019г. Ежегодна Анета Чавдарова Старши счетоводител  
89 12.05.2019г. Ежегодна Надежда Петрова Старши счетоводител  
90 13.05.2019г. Ежегодна Денка Борисова Главен счетоводител  
91 13.05.2019г. Встъпителна Галя Ахмакова Директор на ДГ Част II - Интереси
92 13.05.2019г. Ежегодна Ивелин Димитров Директор на дирекция  
93 13.05.2019г. Ежегодна Филиз Мехмед Главен специалист  
94 13.05.2019г. Ежегодна Надя Тонева Секретар на МКБППМН  
95 13.05.2019г. Встъпителна Алеко Алеков Главен специалист Част II - Интереси
96 13.05.2019г. Ежегодна Сюлбие Томашева Младши експерт  
97 13.05.2019г. Ежегодна Юлвие Узунова Финансов контрольор  
98 14.05.2019г. Ежегодна Велчо Велчев Специалист  
99 14.05.2019г. Ежегодна Ружди Абтулов Старши специалист  
100 14.05.2019г. Ежегодна Фатме Чавгънова Главен специалист  
 101 14.05.2019г. Ежегодна Хатидже Узунова Младши експерт  
102 14.05.2019г. Ежегодна Айнур Джиниева Главен специалист  
103 14.05.2019г. Ежегодна Виолета Неделчева Старши счетоводител  
104 14.05.2019г. Ежегодна Радка Пенкова Началник отдел  
105 14.05.2019г. Ежегодна Евдокия Станева Старши счетоводител  
106 14.05.2019г. Ежегодна Надя Събева Директор дирекция  
107 14.05.2019г. Ежегодна Петя Добрева Специалист  
108 15.05.2019г. Ежегодна Айлин Саравели Старши специалист  
109 15.05.2019г. Встъпителна Красимир Йорданов Технически сътрудник Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
110 15.05.2019г. Встъпителна Юсеин Какач Технически сътрудник Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
111 15.05.2019г. Встъпителна Ертан Карт Технически сътрудник Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
112 15.05.2019г. Ежегодна Дешка Златева Старши специалист  
113 15.05.2019г. Ежегодна Илиана Колева Главен специалист  
114 15.05.2019г. Ежегодна Милена Стоянова Старши счетоводител  
115 15.05.2019г. Ежегодна Харика Хайредин Старши счетоводител  
116 15.05.2019г. Ежегодна Кадер Мадан Старши счетоводител  
117  08.07.2019г. Встъпителна Шенгюл Сивриева Ст. специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
118 02.08.2019г. Встъпителна Мюжгян Черкезова Директор ДГ Смирненски Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
119 11.09.2019г. Встъпителна Хошгюн Насуф Главен специалист Част II - Интереси
120 15.10.2019г. Встъпителна Айлин Помакова Секретар на МКБППМН Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
121 21.10.2019г. Встъпителна Мергюл Пашева Технически сътрудник Част II - Интереси
122 14.11.2019г. Встъпителна Ердинч Салимов Технически сътрудник Част II - Интереси
123 15.11.2019г. Встъпителна Мерел Ниязиева Специалист Част II - Интереси
124 17.11.2019г. Встъпителна Айхан Тефъков Ст. специалист Част II - Интереси
125 18.11.2019г. Встъпителна Джеврие Янъкова Ст. специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
126 19.11.2019г. Встъпителна Силвия Генева Специалист Част II - Интереси
127 20.11.2019г. Встъпителна Димитрина Червенска Гл. специалист Част II - Интереси
128 20.11.2019г. Встъпителна Октай Мехмедов Ст. специалист Част II - Интереси
129 21.11.2019г. Встъпителна Дениз Пехливанова Гл. специалист Част II - Интереси
130 21.11.2019г. Встъпителна Зекерие Панджаров Технически сътрудник Част II - Интереси
131 22.11.2019г. Встъпителна Кадрие Пирева Ст. специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
132 22.11.2019г. Встъпителна Анелия Георгиева Специалист Част II - Интереси
133 25.11.2019г. Встъпителна Юзлем Лютфиева Мл. експерт Част II - Интереси
134  25.11.2019г. Встъпителна Сергей Асенов Технически сътрудник Част II - Интереси
135 16.12.2019г. Встъпителна Севджан Инджева Специалист Част II - Интереси
136 30.12.2019г. Встъпителна Силвия Иванова Ст. счетоводител Част II - Интереси
137  13.01.2020г. Встъпителна Тинка Илиева Гл. специалист Част II - Интереси
138 17.02.2020г. Встъпителна Халиме Мехмедова Директор ДГ Смирненски Част II - Интереси
139 17.02.2020г. Встъпителна Первин Пехливанова Ст. специалист Част II - Интереси
140 26.02.2020г. Встъпителна Пламен Пенчев Гл. експерт Част II - Интереси
141 06.03.2020г. Встъпителна Айсун Халитова Технически сътрудник Част II - Интереси
142 23.03.2020г. Встъпителна Ивелина Бянова Секретар МКБППМН Част II - Интереси
143 08.04.2020г. Встъпителна Алдин Чолаков Мл. експерт Част II - Интереси
144 09.04.2020г. Встъпителна Тезджан Ангелова Мл. експерт Част II - Интереси
145 10.04.2020г. Встъпителна Мехмед Гази Мл. експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
146 23.04.2020г. Встъпителна Силвия Славова Специалист Част II - Интереси
147 24.04.2020г. Встъпителна Филиз Гайтан Мл. експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
148 28.04.2020г. Ежегодна Искра Донева Началник отдел МДТ  
149 28.04.2020г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Мл. експерт "Пробл. и проср. взем"  
150 28.04.2020г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Мл. експерт  
151 28.04.2020г. Ежегодна Мергюл Пашева Мл експерт ЗСДПП  
152 29.04.2020г. Ежегодна Октай Мехмедов Специалист Стр. техник и ЕЕ  
153 29.04.2020г. Ежегодна Мерел Ниязиева Мл. експерт ОТАООбС  
154 29.04.2020г. Ежегодна Кадрие Пирева Специалист СД и работа с ХУ  
155 29.04.2020г. Ежегодна Айлин Янъкова Гл. експерт ООС, УОВ и ВЕИ  
156 29.04.2020г. Ежегодна Татяна Коцева Ст. счетоводител  
157 29.04.2020г. Ежегодна Анета Чавдарова Ст. счетоводител  
158  29.04.2020г. Ежегодна Росица Муткова Финансов контрольор  
159 29.04.2020г. Ежегодна Дениз Пехливанова Гл. експерт  
160 29.04.2020г. Ежегодна Кадер Мадан Ст. счетоводител  
161 30.04.2020г. Ежегодна Силвия Генева Специалист Канцелария на кмета  
162 30.04.2020г. Ежегодна Евдокия Станева Ст. счетоводиттел  
163 30.04.2020г. Ежегодна Хошгюн Насуф Гл. специалист УТКРИК  
164 30.04.2020г. Ежегодна Севджан Инджева Специалист  
165 30.04.2020г. Ежегодна Радка Пенкова Гл. експерт "Бюджет и финанси"  
166 30.04.2020г. Ежегодна Айхан Тефъков Специалист  
167 30.04.2020г. Ежегодна Денка Борисова Гл. счетоводител  
168 30.04.2020г. Ежегодна Анелия Георгиева Специалист  
169 30.04.2020г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Специалист ЧР и ССИ  
170 05.05.2020г. Ежегодна Юзлем Лютфиева Мл. експерт  
171 05.05.2020г. Ежегодна Елка Вълчева Гл. специалист касиер-събирач  
172 07.05.2020г. Ежегодна Айлин Саравели Мл. експерт  
173 07.05.2020г. Ежегодна Айнур Джиниева Мл. експерт ГРАО  
174  07.05.2020г. Ежегодна Фатме Чъвгънова Мл. експерт  
175 07.05.2020г. Ежегодна Сюлбие Томашева Мл. експерт  
176 08.05.2020г. Ежегодна Ердинч Салимов Технически сътрудник  
177 08.05.2020г. Ежегодна Сергей Асенов Ст. специалист  
178 08.05.2020г. Ежегодна Димитрина Червенска Специалист  
179 11.05.2020г. Ежегодна Ружди Абтулов Касиер-събирач  
180 11.05.2020г. Ежегодна Силвия Иванова Мл. експерт "Бюджет и финанси"  
181 11.05.2020г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист  
182 12.05.2020г. Ежегодна Росица Антонова Гл. специалист  
183 13.05.2020г. Ежегодна Зекерие Панджаров Специалист  
184 13.05.2020г. Ежегодна Надежда Петрова Старши счетоводител  
185 13.05.2020г. Ежегодна Ивелин Димитров Секретар на Община  
186 14.05.2020г. Ежегодна Надя Тонева Секретар на МКБППМН  
187 14.05.2020г. Ежегодна Виолета Неделчева Мл. експерт  
 188 14.05.2020г. Ежегодна Харика Хебиб Старши счетоводител  
189 14.05.2020г. Ежегодна Юлвие Узунова Финансов контрольор  
190 15.05.2020г. Ежегодна Филиз Мехмед Гл. специалист  
191 15.05.2020г. Ежегодна Хедие Исмаилова Мл. експерт  
192 15.05.2020г. Ежегодна Семра Сатъ Ст. специалист  
193 15.05.2020г. Ежегодна Севгюнер Салиева Гл. специалист  
194 15.05.2020г. Ежегодна Милена Стоянова Ст. специалист  
195 15.05.2020г. Ежегодна Дешка Златева Ст. специалист  
196 15.05.2020г. Ежегодна Илиана Колева Специалист  
197 22.05.2020г. Ежегодна Анка Колева Ст. специалист  
198 05.06.2020г. Встъпителна Йорданка Георгиева Юристконсулт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
199 06.06.2020г. Ежегодна Дафинка Владимирова Ст. счетоводител  
200 15.06.2020г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП  
201 15.06.2020г. Ежегодна Рефие Ралева Директор ДГ Глоджево  
202 19.06.2020 Встъпителна Ахмет Белберов Директор дирекция ХДПП Част II - Интереси
203 22.06.2020г. Ежегодна Галя Ахмакова Директор ДГ Ветово  
204 23.06.2020г. Встъпителна Ралица Симеонова Специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
205 25.06.2020г. Встпителна Сибел Юсеин Специалист Част II - Интереси
206 10.07.2020г. Встъпителна Виолета Неделчева Кметски наместник Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
207 06.08.2020г. Встъпителна Хасан Хасанов Специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
208 08.10.2020г. Встъпителна Михрибан Меджит Мл. сексперт Част II - Интереси
209 02.12.2020г. Встъпителна Мелис Мехмедова Мл. експерт Част II - Интереси
210 03.12.2020г. Встъпителна Шенай Адем Ст. специалист Част II - Интереси
211 18.01.2021г. Встъпителна Тюркян Керимова Мл. специалист Част II - Интереси
212 09.04.2021г. Ежегодна Харика Хебиб Ст. счетоводител  
213 14.04.2021г. Ежегодна Силвия Генева Специалист  
214 14.04.2021г. Встъпителна Айсун Абтиходжа Счетоводител Част II - Интереси
215 14.04.2021г. Ежегодна Ивелина Бянова Секретат МКБППМН  
216 14.04.2021г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Специалист  
217 14.04.2021г. Ежегодна Ралица Симеонова Мл. експерт  
218 14.04.2021г. Ежегодна Айлин Янъкова Началник отдел  
219 14.04.2021г. Ежегодна Михрибан Меджит Мл. експерт  
220 14.04.2021г. Ежегодна Анка Колева Гл. специалист  
221 14.04.2021г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Мл. експерт  
222 14.04.2021г. Ежегодна Пламен Пенчев Директор дирекция  
223 15.04.2021г. Ежегодна Росица Муткова Финансов контрольор  
224 15.04.2021г. Ежегодна Евдокия Станева Ст. счетоводител  
225 15.04.2021г. Ежегодна Силвия Славова Специалист  
226 15.04.2021г. Ежегодна Искра Донева Началник отдел  
227 15.04.2021г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Мл. експерт  
228 15.04.2021г. Ежегодна Ахмет Белберов Директор дирекция  
229 15.04.2021г. Ежегодна Силвия Иванова Мл. експерт  
230 16.04.2021г. Ежегодна Октай Мехмедов Специалист  
231 16.04.2021г. Ежегодна Димитрина Червенска Специалист  
232 16.04.2021г. Ежегодна Йорданка Костадинова Юристконсулт  
233 19.04.2021г. Ежегодна Алдин Чолаков Мл. експерт  
234 19.04.2021г. Ежегодна Хошгюн Насуф Гл. специалист  
235 19.04.2021г. Ежегодна Севджан Инджева Специалист  
236 19.04.2021г. Ежегодна Анелия Георгиева Специалист  
237 20.04.2021г. Ежегодна Елка Вълчева Гл. специалист  
238 22.04.2021г. Ежегодна Первин Пехливанова Мл. експерт  
239 22.04.2021г. Ежегодна Алеко Алеков Гл. експерт  
240 22.04.2021г. Ежегодна Сибел Юсеин Специалист  
241 23.04.2021г. Ежегодна Мелис Мехмедова Мл. експерт  
242 23.04.2021г. Ежегодна Мергюл Пашева Мл. експерт  
243 23.04.2021г. Ежегодна Анета Чавдарова Ст. специалист  
244 26.04.2021г. Ежегодна Дениз Пехливанова Ст. експерт  
245 26.04.2021г. Ежегодна Ивелина Бянова Секретар МКБППМН  
246 26.04.2021г. Ежегодна Виолета Неделчева Кметски наместник  
247 27.04.2021г. Ежегодна Юзлем Лютфиева Ст. експерт  
248 27.04.2021г. Ежегодна Айхан Тефъков Специалист  
249 27.04.2021г. Ежегодна Рефие Ралева Директор ДГ  
250 28.04.2021г. Ежегодна Филиз Гайтан Мл. експерт  
251 28.04.2021г. Ежегодна Филиз Мехмед Гл специалист  
252 28.04.2021г. Ежегодна Виолета Неделчева Мл. експерт  
253 29.04.2021г. Ежегодна Мерел Аликузу Мл. експерт  
254 07.05.2021г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист  
255 10.05.2021г. Ежегодна Хедие Исмаилова Мл. експерт  
256 10.05.2021г. Ежегодна Севгюнер Салиева Гл. специалист  
257 10.05.2021г. Ежегодна Ружди Абтулов Ст. специалист  
258 11.05.2021г. Ежегодна Милена Стоянова Ст. специалист  
259 11.05.2021г. Ежегодна Илиана Колева Мл. експерт  
260 11.05.2021г. Ежегодна Айлин Саравели Мл. експерт  
261 11.05.2021г. Ежегодна Шенай Адем Ст. специалист  
262 11.05.2021г. Ежегодна Денка Борисова Директор дирекция  
263 11.05.2021г. Ежегодна Дешка Златева Ст. специалист  
264 12.05.2021г. Ежегодна Мехмед Гази Мл. експерт  
265 12.05.2021г.  Ежегодна Зекерие Панджаров Специалист  
266 12.05.2021г. Ежегодна Халиме Мехмедова Директор ДГ  
267 12.05.2021г. Ежегодна Ердинч Салимов Технически сътрудник  
268  12.05.2021г. Ежегодна Кадер Мадан Ст. счетоводител  
269 13.05.2021г. Ежегодна Галя Ахмакова Директор ДГ  
270 13.05.201г. Ежегодна Сергей Асенов Специалист  
271 14.05.2021г. Ежегодна  Ивелин Димитров Секретар на Община  
272 14.05.2021г. Ежегодна  Фатме Чъвгънова Гл. Специалист  
273 14.05.2021г. Ежегодна Айнур Джиниева Мл. експерт  
274 14.05.2021г. Ежегодна Сюлбие Томашева Мл. експерт  
275 14.05.2021г. Ежегодна Тинка Неделчева Специалист  
276 14.05.2021г. Ежегодна Дафинка Владимирова Ст. счетоводител  
277 14.05.2021г. Ежегодна Тезджан Ангелова Гл. ексерт  
278 14.05.2021г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП  
279 14.05.2021г. Ежегодна Айсун Халитова Мл. експерт  
280 30.06.2021г. Встъпителна Снежанка Върбанова Мл. експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
281 05.10.2021г. Встъпителна Есин Якубова Ст. счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
282 08.10.2021г. Встъпителна Айнур Инджева Мл. експерт Част II - Интереси
283 25.11.2021г. Встъпителна Моника Кулева Специалист Част II - Интереси
284 18.02.2022г. Встъпителна Фикрие Панджарова Специалист Част II - Интереси
285 31.03.2022г. Встъпителна Емре Юсуфов Счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
286 06.04.2022г. Ежегодна Силвия Генева Специалист  
287 06.04.2022г. Ежегодна Силвия Славова Специалист  
288 07.04.2022г. Ежегодна Первин Пехлинова Мл. експерт  
289 08.04.2022г. Ежегодна Мергюл Пашева Мл. експерт  
290 13.04.2022г. Ежегодна Октай Мехмедов Специалист  
291  13.04.2022г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Мл. експерт  
292 15.04.2022г. Ежегодна Сибел Юсеин Специалист  
293 18.04.2022г. Ежегодна Анка Колева Гл. специалист  
294  18.04.2022г. Ежегодна Ралица Симеонова Мл. експерт  
295 18.04.2022г. Ежегодна Мелис Мехмедова Мл. експерт  
296 18.04.2022г. Ежегодна Хошгюн Насуф Гл. специалист  
297 18.04.2022г. Ежегодна Юзлем Лютфиева Ст. специалист  
298 19.04.2022г. Ежегодна Алдин Чолаков Мл. експерт  
299 19.04.2022г. Ежегодна Сергей Асенов Специалист  
300 19.04.2022г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Мл. експерт  
301 26.04.2022г. Ежегодна Мехмед Гази Мл. експерт  
302 28.04.2022г. Ежегодна Айлин Саравели Мл. експерт  
303 29.04.2022г. Ежегодна Рефие Ралева Директор на ДГ  
304 29.04.2022г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП  
305 03.05.2022г. Ежегодна Филиз Гайтан Мл. експерт  
306 04.05.2022г. Ежегодна Пламен Пенчев Директор дирекция  
307 04.05.2022г. Ежегодна Елка Вълчева Гл. специалист  
308 04.05.2022г. Ежегодна Ивелин Димитров Секретар на Община  
309 04.05.2022г. Ежегодна Димитрина Червенска Специалист  
310 04.05.2022г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист  
311 05.05.2022г. Ежегодна Дешка Златева Ст. специалист  
312 05.05.2022г. Ежегодна Милена Стоянова Ст. специалист  
313 05.05.2022г. Ежегодна Моника Кулева Специалист  
314 09.05.2022г. Ежегодна Михрибан Меджит Мл. експерт  
315 09.05.2022г. Ежегодна Айлин Янъкова Началник отдел  
316 09.05.2022г. Ежегодна Анелия Георгиева Специалист  
 317 09.05.2022г. Ежегодна Севджан Инджева Специалист  
318 09.05.2022г. Ежегодна Ивелина Бянова Юрисконсулт  
319 09.05.2022г. Ежегодна Дениз Пехливанова Ст. експерт  
320 09.05.2022г. Ежегодна Халиме Мехмедова Директор ДГ  
321 09.05.2022г. Ежегодна Искра Донева Началник отдел  
322 09.05.2022г. Ежегодна Росица Муткова Финансов контрольор  
323 09.05.2022г. Ежегодна Алеко Алеков Гл. експерт  
324 09.05.2022г. Ежегодна Дафинка Владимирова Ст. счетоводител  
325 09.05.2022г. Ежегодна Тинка Илиева Специалист  
326 09.05.2022г. Ежегодна Силвия Иванова Мл. експерт  
327 10.05.2022г. Ежегодна Денка Борисова Директор дирекция  
328 10.05.2022г. Ежегодна Тюркян Идиризова Началник отдел  
329 10.05.2022г. Ежегодна Зекерие Панджаров Специалист  
330 10.05.2022г. Ежегодна Айнур Инджева Счетоводител  
331 10.05.2022г. Ежегодна Айсун Абтиходжа Счетоводител  
332 10.05.2022г. Ежегодна Кадер Мадан Финансов контрольор  
333 10.05.2022г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Мл. експерт  
334 11.05.2022г. Ежегодна Йорданка Костадинова Юрисконсулт  
335 11.05.2022г. Ежегодна Айхан Тефъков Специалист  
336 11.05.2022г. Ежегодна Ружди Абтулов Ст. специалист  
337 11.05.2022г. Ежегодна Айнур Джиниева Мл. експерт  
338 11.05.2022г. Ежегодна Фатме Чъвгънова Гл. специалист  
339 11.05.2022г. Ежегодна Сюлбие Томашева Гл. специалист  
340 11.05.2022г. Ежегодна Семра Сатъ Ст. специалист  
341 11.05.2022г. Ежегодна Шенай Адем Ст. специалист  
342 11.05.2022г. Ежегодна Севгюнер Салиева Гл. специалист  
343 11.05.2022г. Ежегодна Хедие Исмаилова Мл. експерт  
344 12.05.2022г. Ежегодна Ахмет Белберов Директор дирекция  
345 12.05.2022г. Ежегодна Галя Ахмакова Директор ДГ  
346 12.05.2022г. Ежегодна Филиз Мехмед Гл. специалист  
347 12.05.2022г. Ежегодна Айсун Халитова Мл. експерт  
348 12.05.2022г. Ежегодна Есин Якубова Ст. счетоводител  
349 13.05.2022г. Ежегодна Ердинч Салимов Технически сътрудник  
350 13.05.2022г. Ежегодна Виолета Неделчева Мл. експерт  
351 13.05.2022г. Ежегодна Тезджан Ангелова Гл. експерт  
352 13.05.2022г. Ежегодна Виолета Неделчева Кметски наместник  
353 16.05.2022г. Ежегодна Мерел Аликузу Мл. експерт  
354 23.06.2022г. Встъпителна Бедрие Делиюсеин Мл. експерт Част II - Интереси
355 13.12.2022г. Встъпителна Сюзан Шукриева Счетоводител Част II - Интереси 
356 20.12.2022г. Встъпителна Есра Белбер Мл. експерт Част II - Интереси 
357 11.01.2023г. Встъпителна Юсеин Юсеинов Ст. експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
358 03.04.2023г. Встъпителна Мервин Даудова Специалист Част II - Интереси 
359 10.4.2023 Ежегодна Силвия Генева Ст. специалист
360 12.4.2023 Ежегодна Пламен Пенчев Директор дирекция
361 12.4.2023 Ежегодна Алдин Чолаков Мл. експерт
362 12.4.2023 Ежегодна Искра Донева Началник отдел
363 13.4.2023 Ежегодна Бедрие Делиюсеин Мл. експерт
364 13.4.2023 Ежегодна Юзлем Лютфиева Директор дирекция
365 13.4.2023 Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Мл. експерт
366 13.4.2023 Ежегодна Анка Колева Гл. специалист
367 18.4.2023 Ежегодна Октай Мехмедов Специалист
368 18.4.2023 Ежегодна Мелис Мехмедова Мл. експерт
369 18.4.2023 Ежегодна Хошгюн Насуф Гл. специалист
370 19.4.2023 Ежегодна Мергюл Пашева Мл. експерт
371 19.4.2023 Ежегодна Ивелина Бянова Юрисконсулт
372 19.4.2023 Ежегодна Ралица Симеонова Мл. експерт
373 20.4.2023 Ежегодна Виждан Карапанлиева Мл. експерт
374 20.4.2023 Ежегодна Силвия Иванова Мл. експерт
375 20.4.2023 Ежегодна Есра Белбер Мл. експерт
376 20.4.2023 Ежегодна Йорданка Костадинова Юрисконсулт
377 26.4.2023 Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Мл. експерт
378 26.4.2023 Ежегодна Айлин Саравели Мл. експерт
379 26.4.2023 Ежегодна Ахмет Белберов Директор дирекция
380 26.4.2023 Ежегодна Силвия Славова Специалист
381 27.4.2023 Ежегодна Первин Пехливанова Мл. експерт
382 28.4.2023 Ежегодна Севджан Инджева Специалист
383 28.4.2023 Встъпителна Назан Шабанова Специалист
384 2.5.2023 Ежегодна Дафинка Владимирова Ст. счетоводител
385 2.5.2023 Ежегодна Михрибан Меджит Мл. експерт
386 2.5.2023 Ежегодна Айлин Янъкова Началник-отдел
387 2.5.2023 Ежегодна Тюркян Идиризова Началник-отдел
388 2.5.2023 Ежегодна Филиз Гайтан Мл. експерт
389 3.5.2023 Ежегодна Денка Борисова Директор дирекция
390 3.5.2023 Ежегодна Кадер Мадан Финансов контрольор
391 3.5.2023 Ежегодна Севдие Мейсудова Мл. експерт
392 3.5.2023 Ежегодна Димитрина Червенска Специалист
393 3.5.2023 Ежегодна Виолета Неделчева Кметски наместник
394 15.5.2023 Ежегодна Семра Сатъ Счетоводител
395 15.5.2023 Ежегодна Айнур Инджева Счетоводител
396 15.5.2023 Ежегодна Емре Юсуфов Счетоводител
397 15.5.2023 Ежегодна Росица Муткова Финансов контрольор
398 15.5.2023 Ежегодна Рефие Ралева Директор ДГ
399 15.5.2023 Ежегодна Фатме Чъвгънова Гл. специалист
400 15.5.2023 Ежегодна Айнур Джиниева Мл. експерт
401 15.5.2023 Ежегодна Сюлбие Томашева Мл. експерт
402 15.5.2023 Ежегодна Ружди Абтулов Ст. специалист
403 15.5.2023 Ежегодна Шенай Адем Ст. специалист
404 15.5.2023 Ежегодна Севгюнер Са;иева Гл. специалист
405 15.5.2023 Ежегодна Хедие Исмаилова Мл. експерт
406 15.5.2023 Ежегодна Елка Вълчева Гл. специалист
407 15.5.2023 Ежегодна Анелия Георгиева Специалист
408 15.5.2023 Ежегодна Фикрие Панджарова Специалист
409 15.5.2023 Ежегодна Виолета Неделчева Мл. експерт
410 15.5.2023 Ежегодна Сюзан Шукриева Счетоводител
411 15.5.2023 Ежегодна Айсун Абтиходжа Счетоводител
412 15.5.2023 Ежегодна Тинка Илиева Специалист
413 15.5.2023 Ежегодна Мерел Аликузу Мл. експерт
414 15.5.2023 Ежегодна Халиме Мехмедова Директор ДГ
415 15.5.2023 Ежегодна Ивелин Димитров Секретар на община
416 15.5.2023 Ежегодна Галя Ахмакова Директор ДГ
417 15.5.2023 Ежегодна Алеко Алеков Мл. експерт
418 15.5.2023 Ежегодна Зекерие Панджаров  Ст. специалист
419 15.5.2023 Ежегодна Моника Кулева Специалист
420 15.5.2023 Ежегодна Милена Стоянова Ст. специалист
421 15.5.2023 Ежегодна Дешка Златева Ст. специалист
422 15.5.2023 Ежегодна Айсун Халитова Мл. експерт
423 15.5.2023 Ежегодна Мехмед Гази Мл. експерт
424 15.5.2023 Ежегодна Сибел Юсеин Специалист
425 15.5.2023 Ежегодна Филиз Мехмед Гл. специалист
426 15.5.2023 Ежегодна Дениз Пехливанова Гл. експерт
427 15.5.2023 Встъпителна Илкер Генджев Специалист
428 15.6.2023 Встъпителна Айлин Узунова Мл. експерт
429 28.6.2023 Встъпителна Севинч Бейтулова Мл. експерт
430 27.7.2023 Встъпителна Юркюш Генджева Мл. експерт

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ
 Пореден № Длъжност Име и фамилия

Вх.номер и дата на

декларация по чл.35, ал.1, т.1

Линк / Забележка

Вх.номер и дата на

декларация по чл.35, ал.1, т.3

Линк / Забележка
 1 Технически сътрудник Мергюл Пашева 001/14.10.2019г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
 2 Специалист УРЕ Кадрие Пирева 002/18.11.2019г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ

 
3 Специалист ОГТОС Айхан Тефъков 003/18.11.2019г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
4 Специалист Канцелария и протокол на ОбС Мерел Ниязиева 004/20.11.2019г. ЛИНК    
5 Мл. експерт АО и НЗ Юзлем Лютфиева 005/21.11.2019г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
6 Гл. специалист Дениз Пехливанова 006/25.11.2019г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
7 Технически сътрудник - подръжка Сергей Асенов 007/25.11.2019г. ЛИНК    
8 Технически сътрудник - шофьор Зекерие Панджаров 008/25.11.2019г. ЛИНК    
9 Технически сътрудник - домакин Ердинч Салимов 009/25.11.2019г. ЛИНК    
10 Ст. специалист ЕВПВЗ Джеврие Янъкова 010/25.11.2019г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ     
11 Специалист ЦАО Анелия Георгиева 011/25.11.2019г. ЛИНК    
12 Специалист Канцелария на кмета Силвия Генева 012/25.11.2019г. ЛИНК    
13 Гл. специалист ОМП и ЗБА Димитрина Червенска 013/25.11.2019г. ЛИНК    
14 Ст. специалист Строителен техник Октай Мехмедов 014/25.11.2019г. ЛИНК    
15 Специалист Архив Севджан Инджева 015/16.12.2019г. ЛИНК    
16 Ст. счетоводител Силвия Иванова 016/30.12.2019г. ЛИНК    
17 Главен експерт Пламен Пенчев 017/30.01.2020г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
18 Ст. специалист ОС, ПСК и концесии Первин Пехливанова 018/30.01.2020г. ЛИНК    
19 Директор ДГ Звънче Халиме Мехмедова 019/11.02.2020г. ЛИНК    
20 Технически сътрудник Айсун Халитова 020/25.02.2020г. ЛИНК    
21 Секретар на Община Ивелин Димитров 021/04.03.2020г. ЛИНК    
22 Секретар на МКБППМН Ивелина Бянова 022/09.03.2020г. ЛИНК    
23 Ст. счетоводител Евдокия Станева 023/06.04.2020г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ     
24 Фиинансов контрольор Росица Муткова 024/06.04.2020г. ЛИНК    
25 Гл. специалист ГР Филиз Мехмед 025/06.04.2020г. ЛИНК    
26 Гл. специалист УТКРИК Хошгюн Насуф 026/06.04.2020г. ЛИНК    
27 Мл. екпсперт Регистри, незак, стр-во и архив Селиме Тюлеоглуева 027/06.04.2020г. ЛИНК    
28 Директор дирекция ФЧР(и гл. счетоводител Денка Борисова 028/06.04.2020г. ЛИНК    
29 Мл. експерт Касиер и ТРЗ Айлин Саравели 029/06.04.2020г. ЛИНК    
30 Мл. експерт Млад. дейности и спорт Мехмед Гази 030/06.04.2020г. ЛИНК    
31 Ст. счетоводител Анета Чавдарова 031/06.04.2020г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
32 Началник отдел МДТ Искра Донева 032/06.04.2020г. ЛИНК    
33 Мл. експерт Инф. обсл-е и технологии Алдин Чолаков 033/06.04.2020г. ЛИНК    
34 Специалист СДПВЗ Силвия Славова 034/06.04.2020г. ЛИНК    
35 Мл. експерт Образование Алеко Алеков 035/10.04.2020г. ЛИНК    
36 Кметски наместник Виолета Неделчева 036/10.04.2020г. Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ    
37 Мл. експерт Актуване, УОС и регистри Филиз Гайтан 037/13.04.2020г. Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ    
38 Мл. експерт КОД Тезджан Ангелова 038/15.04.2020г. ЛИНК    
39 Специалист ЧР и ССИ Гюлсюн Мехмедова 039/21.04.2020г. ЛИНК    
40 Директор дирекция УТОССДМДТ Пламен Пенчев 040/20.05.2020г. ЛИНК    
41 Директор дирекция ХДПП Ахмет Белберов 041/26.05.2020г. ЛИНК    
42 Юрисконсулт Йорданка Георгиева 042/29.05.2020г. Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ    
43 Гл. специалист Строителен техник Анка Колева 043/08.06.2020г. ЛИНК    
44 Мл. експерт ТТДЗПТ Ралица Симеонова 044/08.06.2020г. Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ    
45 Специалист ЖРДПСИ Сибел Юсеин 045/15.06.2020г. ЛИНК    
46 Ст. експерт АО,ЕУ и МП Юзлем Лютфиева 046/21.09.2020г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
47 Ст. счетоводител Татяна Коцева 047/21.09.2020г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
48 Ст. експерт ГР Дениз Пехливанова 048/05.10.2020г. ЛИНК    
49 Началник отдел ОбС и СтД Айлин Янъкова 049/05.10.2020г. ЛИНК    
50 Мл. експерт Обществени поръчки Михрибан Меджит 050/12.10.2020г. ЛИНК    
51 Мл. експерт ЗСДПП Мергюл Пашева 051/26.10.2020г. ЛИНК    
52 Мл. експерт ООС, УОС и ВЕИ Мелис Мехмедова 052/23.11.2020г. ЛИНК    
53 Мл. експерт АО,НЗ и публ. регистри Тюркян Керимова 053/29.12.2020г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
54 Началник отдел УТ Тюркян Керимова 054/08.02.2021г. ЛИНК    
55 Счетоводител Айсун Абтиходжа 055/23.03.2021г. ЛИНК    
56 Мл. експерт ППВ Снежанка Върбанова 056/09.06.2021г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
57 Специалист Хасан Хасанов 057/14.06.2021г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
58 Ст. счетоводител Есин Якубова 058/14.09.2021г. Приложен чл.5, изр. 2 от НОРИПДУКИ    
59 Мл. експерт Айнур Инджева 059/06.10.2021г. ЛИНК    
60 Специалист Моника Кулева 060/05.11.2021г. ЛИНК    
61 Специалист Фикрие Панджарова 061/18.02.2022г. ЛИНК    
62 Счетоводител Емре Юсуфов 062/21.03.2022г. Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ    
63 Мл. експерт Бедрие Делиюсеин 063/23.06.2022г. ЛИНК    
64  Директор на дирекция Юзлем Лютфиева 064/15.08.2022г. Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
   
65 Счетоводител  Сюзан Шукриева 065/14.11.2022г.  ЛИНК    
66  Мл. експерт Есра Белбер 066/20.12.2022г.   ЛИНК    
67 Ст. експерт Юсеин Юсеинов 067/09.01.2023г. Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ    
68 Счетоводител Семра Сатъ 068/06.02.2023г. ЛИНК    
69 Специалист Мервин Даудова 069/03.04.2023г. ЛИНК    
70 Специалист Назан Шабанова 070/28.04.2023г. ЛИНК    
71 Специалист Илкер Генджев 071/16.05.2023г. ЛИНК    
72 Мл. експерт Селиме Тюлеоглуева 072/07.06.2023г. ЛИНК    
73 Мл. експерт Айлин  Узунова 073/15.06.2023г. ЛИНК    
74 Мл. експерт Севинч Бейтулова 074/28.06.2023г. ЛИНК    
75 Мл. експерт Юркюш Генджева 075/10.07.2023г. ЛИНК    
76 Секретар на община Юзлем Лютфиева 076/13.07.2023г. ЛИНК    
77 Директор на дирекция Ивелин Димитров 077/14.10.2023г. ЛИНК