ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

е издадена Заповед №РД-98/10.02.2023 год. за одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) - ПЗ (План за застрояване) на поземлен имот с идентификатор 10803.230.811, с площ от 117187 кв.м., находящ се в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, местност „Леската“, като предназначението на поземления имот се променя от земеделска територия с начин на трайно ползване „Нива“ на територия с предназначение „За друг вид обект за добив на полезни изкопаеми“.

 

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение

1. Заповед № РД-98/10.02.2023 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-98/10.02.2023 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-98/10.02.2023 год.