backg h 420

Протокол от извършено разпределение за отдаване под наем на пасища за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански имоти - 2024 г.


П Р О Т О К О Л

от извършено разпределение за отдаване под наем

на пасища за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански имоти

         Днес, 22.03.2024 г. на основание Заповед № РД-179/19.03.2024 г. на Кмета на Община Ветово и Решение №90 по Протокол №10 от 01.03.2024 г. на Общински съвет – Ветово, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Айлин Янъкова –  началник-отдел „Общинска собственост и стопански дейности“;

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ивелина Бянова – Юрисконсулт;

                    2. Юркюш Генджева – Младши експерт „Актуване, Управление на ОС и Регистри“;

                    3. Первин Пехливанова – Младши експерт „Наеми, Управление на ОС и Регистри“,                

след като се съобрази с разпоредбата на чл.37и от ЗСПЗЗ, се събра и разгледа заявленията подадени по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, от правоимащи лица, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ на територията на Община Ветово, като определи броя на притежаваните от всеки заявител животински единици и съответно разпредели полагащите им се пасища и мери.

            Предмет на отдаване под наем са имоти – публична общинска собственост „Пасище, мера“, съгласно Приложение №1, неразделна част от протокола.

            Комисията, след като се съобрази с постъпилите заявления на кандидатите, регистрираните животински обекти, както и наличието на имотите, съгласно Приложение №1, извърши следното разпределение:

Р Е Ш И:

№1: Постъпило е Заявление с вх.№ 80-00-264/08.03.2024 г. от Хатидже Мехмедова Узунова, собственик на животновъден обект, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни №1080350140 /стар 7080-0388/ и №1080350005 /стар 7080-0275/, регистрирани в Информационната система на БАБХ, в землището на град Ветово, Община Ветово, Област Русе. След направената проверка се установи, че кандидата е приложил всички необходими документи и може да се пристъпи към разпределение.

Заявител №1 притежава:

 • Овце над 12 месеца – 79 бр.
 • Говеда над двегодишна възраст – месо - 2 бр.
 • Говеда над 24 месеца възраст - мляко – 11 бр.
 • Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години - мляко – 2 бр.

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ:

 • За овце и кози, животновъдният обект отговаря на 11,85 животински единици и му се полагат 177,750 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 355,500 дка при пасища от VIII до X категория;
 • За говеда над двегодишна възраст – месо, животновъдният обект отговаря на 2 животински единици и му се полагат 40 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 160 дка при пасища от VIII до X категория;
 • За говеда над 24 месеца възраст – мляко и Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години - мляко, животновъдният обект отговаря на 12,2 животински единици и му се полагат 183 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 366 дка при пасища от VIII до X категория;

Към настоящия момент на лицето не са отдадени пасища – общинска собственост.

Комисията реши да предостави на Заявител №1 Хатидже Мехмедова Узунова, следните поземлени имоти:

Землище

Имот №

Местност

Категория

Площ, дка

1.

гр. Ветово

10803.282.887

Иланлъка

III

31,859

2.

гр. Ветово

10803.160.136

Параджика

V

34,342

3.

гр. Ветово

10803.161.320

Параджика

V

13,213

Общо

79,414

№2: Постъпило е Заявление с вх.№80-00-252/07.03.2024 г. от Тюретин Реджебов Османов, собственик на животновъден обект, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни №6757820198 /стар №7074-0257/, регистриран в Информационната система на БАБХ, в землището на гр. Ветово, Община Ветово, Област Русе. След направената проверка се установи, че кандидата е приложил всички необходими документи и може да се пристъпи към разпределение.

Заявител №2 притежава:

 • Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години - месо - 7 бр.

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, отговаря на 4,2 животински единици и му се полагат 84 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 168 дка при пасища от VIII до X категория.

Към настоящия момент на лицето не са отдадени пасища – общинска собственост.

Комисията реши да предостави на Заявител №2 Тюретин Реджебов Османов, следните поземлени имоти:

Землище

Имот №

Местност

Категория

Площ, дка

1.

с. Смирненски

67578.36.245

Фъндъклията

III

22,802

Общо

22,802

№3: Постъпило е Заявление с вх.№80-00-253/07.03.2024 г. от Мухарем Османов Реджебов, собственик на животновъден обект, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни №67578801199 /стар №7074-0261/, регистриран в Информационната система на БАБХ, в землището на гр. Ветово, Община Ветово, Област Русе. След направената проверка се установи, че кандидата е приложил всички необходими документи и може да се пристъпи към разпределение.

Заявител №3 притежава:

 • Говеда от 6 до 24 месеца – месо - 6 бр.
 • Говеда – автохтонни породи от 6 до 24 месеца – 4 бр.
 • Говеда над 24 месеца възраст - мляко – 3 бр.
 • Говеда на възраст от 6 месеца до 24 месеца - мляко – 2 бр.

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ:

 • За говеда от 6 до 24 месеца – месо и говеда – автохтонни породи от 6 до 24 месеца, животновъдният обект отговаря на 6 животински единици и му се полагат 120 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 240 дка при пасища от VIII до X категория;
 • За говеда над 24 месеца възраст – мляко и говеда над 24 месеца възраст - мляко, животновъдният обект отговаря на 4,2 животински единици и му се полагат 63 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 168 дка при пасища от VIII до X категория;

Към настоящия момент на лицето не са отдадени пасища – общинска собственост.

Комисията реши да предостави на Заявител №3 Мухарем Османов Реджебов, следните поземлени имоти:

Землище

Имот №

Местност

Категория

Площ, дка

1.

с. Смирненски

67578.36.256

Фънъклията

III

37,147

Общо

37,147

№4: Постъпило е Заявление с вх.№80-00-263/08.03.2024 г. от Беркант Акифов Мурадов, собственик на животновъден обект, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни №6757800025 /стар №7074-0144/, регистриран в Информационната система на БАБХ, в землището на гр. Ветово, Община Ветово, Област Русе. След направената проверка се установи, че кандидата е приложил всички необходими документи и може да се пристъпи към разпределение.

Заявител №4 притежава:

 • Говеда над 24 месеца възраст - месо – 8 бр.
 • Говеда на възраст от 6 месеца до 24 месеца - месо – 7 бр.

Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ:

 • За говеда от 6 до 24 месеца – месо и говеда на възраст от 6 месеца до 24 месеца - месо, животновъдният обект отговаря на 12,2 животински единици и му се полагат 244 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 488 дка при пасища от VIII до X категория;

Към настоящия момент на лицето са отдадени 10,733 дка пасища – общинска собственост за стопанската 2023-2024 година.

Комисията реши да предостави на Заявител №4 Беркант Акифов Мурадов, следните поземлени имоти:

Землище

Имот №

Местност

Категория

Площ, дка

1.

с. Смирненски

67578.6.509

Мале ардъ

IV

16,090

2.

с. Смирненски

67578.27.180

Арпалъка

VI

78,972

3.

с. Смирненски

67578.63.212

Кьордере

IX

10,733

Общо

105,795

Задължава лицата, на които са разпределени пасища за индивидуално ползване в срок до 30 юни (включително) да заплатят дължимата наемна цена, определена за всеки един от тях за съответния имот. В противен случай се счита, че лицето определен за наемател на съответния имот се отказва и имота ще бъде отдаден на трето лице съгласно ЗСПЗЗ. Банковата сметка, по която следва да бъдат внесени наемните цени е следната:

IBAN: BG56CECB97908447333900 BIC: CECBBGSF Код за вид плащане: 444200

при Банка ЦКБ АД или във фронт-офиса на Община Ветово.

Настоящият протокол на основание чл.37и, ал.8 да се обяви във всички кметства и се публикува на интернет страницата на Общината.

Настоящия протокол на основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок пред Районен съд - град Русе. Обжалването не спира изпълнението на протокола.

            Настоящият протокол е съставен в един екземпляр.

 

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                       /Айлин Янъкова/

                         

ЧЛЕНОВЕ:     1. /п/

                        /Ивелина Бянова/

                    2. /п/

                        /Юркюш Генджева/

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.