backg h 420

Протокол от извършено разпределение за отдаване под наем на пасища за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански имоти-2022 г.

П Р О Т О К О Л

 

от извършено разпределение за отдаване под наем

на пасища за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански имоти

 

         Днес, 12.04.2022 год. на основание Заповед № РД-233/07.04.2022 г. на Кмета на Община Ветово и Решение №527 по Протокол №41 от 28.02.2022 г. на Общински съвет – Ветово, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Пенчев – Директор на Дирекция „УТ, ОС, СтД и МДТ“;

ЧЛЕНОВЕ: 1. Ивелина Бянова – Юрисконсулт в Община Ветово;

                     2. Айлин Янъкова – Началник отдел „Общинска собственост и Стопански дейности“;

                     3. Филиз Гайтан – Младши експерт „Актуване, Управление на ОС и Регистри“;

                     4. Первин Пехливанова – Младши експерт „Наеми, Управление на ОС и Регистри“,               

след като се съобрази с разпоредбата на чл.37и от ЗСПЗЗ, се събра и разгледа заявленията подадени по чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, от правоимащи лица, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ на територията на Община Ветово, като определи броя на притежаваните от всеки заявител животински единици и съответно разпредели полагащите им се пасища и мери.

            Предмет на отдаване под наем са имоти – публична общинска собственост „Пасище, мера“, съгласно Приложение №1, неразделна част от протокола.

            Комисията, след като се съобрази с постъпилите заявления на кандидатите, регистрираните животински обекти, както и наличието на имотите, съгласно Приложение №1, извърши следното разпределение:

 

Р Е Ш И:

№1: Постъпило е Заявление с вх.№ 80-00-233/04.03.2022 г. от Селиме Исмаилова Зекериева, собственик на животновъден обект, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни № 7074-0356, регистриран в Информационната система на БАБХ, в землището на село Смирненски, Община Ветово, Област Русе. След направената проверка се установи, че кандидата е приложил всички необходими документи и може да се пристъпи към разпределение.

Заявител №1 притежава 59 бр. овце и 1 бр. кози. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, отговаря на 9 животински единици и му се полагат 15 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 135,000 дка.

Комисията реши да предостави на Заявител №1 Селиме Исмаилова Зекериева, следните поземлени имоти:

 

Землище

Имот №

Местност

Категория

Площ, дка

1.

с. Смирненски

67578.55.201

Кьордере

VI

28,075

2.

с. Смирненски

67578.63.194

Кьордере

VI

77,387

Общо

105,462

 

№2: Постъпило е Заявление с вх.№ 80-00-233/10.03.2022 г. от Хюлия Хошгюн Пирева, собственик на животновъден обект, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни №1080310143, регистриран в Информационната система на БАБХ, в землището на гр. Ветово, Община Ветово, Област Русе. След направената проверка се установи, че кандидата е приложил всички необходими документи и може да се пристъпи към разпределение.

Заявител №2 притежава 16 бр. овце и 21 бр. кози. Съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ, отговаря на 5,55 животински единици и му се полагат 15 дка за животинска единица при пасища от I-VII категория, или 83,25 дка.

Комисията реши да предостави на Заявител №2 Хюлия Хошгюн Пирева, следните поземлени имоти:

 

Землище

Имот №

Местност

Категория

Площ, дка

1.

гр. Ветово

10803.161.320

Параджика

V

13,213

2.

гр. Ветово

10803.282.887

Иланлъка

III

31,859

3.

гр. Ветово

10803.160.136

Параджика

V

34,342

Общо

79,414

 

Задължава лицата, на които са разпределени пасища за индивидуално ползване в срок до 30 юни (включително) да заплатят дължимата наемна цена, определена за всеки един от тях за съответния имот. В противен случай се счита, че лицето определен за наемател на съответния имот се отказва и имота ще бъде отдаден на трето лице съгласно ЗСПЗЗ. Банковата сметка, по която следва да бъдат внесени наемните цени е следната:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Код за вид плащане: 444200

при Банка ЦКБ АД  

или във фронт-офиса на Община Ветово.

Настоящият протокол на основание чл.37и, ал.8 да се обяви във всички кметства и се публикува на интернет страницата на Общината.

Настоящия протокол на основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ може да се обжалва по отношение на площта на разпределниете имоти от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок пред Районен съд - град Русе. Обжалването не спира изпълнението на протокола.

       

            Настоящият протокол е съставен в един екземпляр.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            / П /

                               /Пламен Пенчев/

                          

ЧЛЕНОВЕ:     1.               / П /

                                /Ивелина Бянова/

                         2.           / П /

                                /Айлин Янъкова/

                         3.           / П /

                                 /Филиз Гайтан/

                         4.          / П /

                            /Первин Пехливанова/

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.