backg h 420

Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022-2025 г.

 


На основание чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на общината за срок от един месец.

ПРОЕКТ!

П Р О Г Р А М А

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

НА ОБЩИНА ВЕТОВО

2022-2025 ГОДИНА

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ:

            Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е разработена, във връзка със задълженията на кмета на Община Ветово, възложени му със Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

            Общинската програма за намаляване на риска от бедствия (Общинската програма, Програмата) се разработва на основание чл. 6д, ал.1, чл. 65, ал. 1, т. 9 и чл. 65б, т. 1 от ЗЗБ.

            Общинската програма има за цел да определи дългосрочните приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на територията на Община Ветово. Програмата ще спомогне за изграждане на система от мерки, чрез дългосрочно планиране за периода 2022-2025 година.

            Програмата съответства на целите определени в Националната стратегия за защита при бедствия, приета с решение на Министерски съвет РМС № 505/19.07.2018 год., Националната и Областната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година. Тя е основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и определя насоките за създаване на ефективна, ресурсно и технически осигурена система за превенция и реагиране при бедствия.     

            В предстоящите десетилетия се очаква промените в климата да доведат до нарастване на честотата и мащаба на бедствията. По честите и по-силни бури и наводнения, както и дълготрайните засушавания и опустошителни горски пожари могат да окажат значително вредно въздействие върху съществуващите възможности на обществото, за справяне с последствията след подобни опасни събития. Поради тази причина и поради сложността и обхвата на бедствията е необходимо обединяване на усилията на всички отговорни институции и активното им включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, което очаква да доведе до значително намаляване на човешки, социални, икономически и природни щети и загуби.

II. ОЧАКВАНИЯ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическото състояние на обществото, поради това намаляването на причинените на причинените от тях щети загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всеки един район на в Община Ветово. Съответно, реализирането на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се фокусира, но се ограничава до:

 • Намаляване уязвимостта на населението от бедствия;
 • Подобряване на координацията и ефективността при реализиране на дейностите за намаляване на иска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности;
 • Повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия;
 • Подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия;
 • Използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия;
 • Повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия.

III. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия определя оперативните цели и дейности в отделните приоритетни области за действие, с които следва да бъдат постигнати стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Общинската програма има за цел предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за здравето и живота на хората, инфраструктурата, културните и материални ценности и околната среда, следствие на природни и/или причинени от човешка дейност бедствия.

Общинската програма цели да се изгради една рамка, с която да се определят обекти с приоритети за действие, за да се намали риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките, които се залагат в нея на общинско ниво.

 

Оперативни цели

Дейности за реализиране на оперативните цели

 

Изпълнител

 

Срок

1. Повишаване на обществената осведоменост и добиване на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования (ДФ) и населението и споделяне на опит, реализирани добри практики, тренировки и обучения.

1.1. Разработване на общинска програма за намаляване на риска от бедствия;

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбщСНРБ)

Март 2022 г.

1.2.  Разработване на годишни планове за реализиране на програмата за намаляване на риска от бедствия;

Кмет, секретаря на ОбщСНРБ

Ежегодно до 31.01.

1.3. Преглед и актуализации на Програмата и Общинския план за                      защита при бедствия в съответствие с измененията на нормативната уредба в сферата на опазване на околната среда и защитата при бедствия;

Кмет,

секретаря на ОбщСНРБ

При всяка промяна на нормативна та уредба

1.4. Обучение на органите за управление (щабни тренировки);

Кмет, Общинска администрация, съставни части на ЕСС и юридически лица

Ежегодно

1.5. Съвместни обучения със съставните части на Единната спасителна система (ЕСС);

Кмет, съставни части на ЕСС

Ежегодно

1.6. Разработване и поддържане на аварийни планове на обекти по реда на чл. 35 от ЗЗБ и планове за защита при бедствия на пребиваващите по реда на чл. 36 от ЗЗБ с цел създаване на организация за аварийно реагиране и поддържане на аварийна готовност;

Кмет, Ръководителите на обекти

Ежегодно

1.7. Провеждане на съвместни учения и тренировки с обекти с висок рисков потенциал, ръководството на общината и основните съставни части на ЕСС;

Общинско ръководство, РСПБЗН, ЦСМП

Ежегодно

1.8. Обучение на служителите на юридическите лица за действия при бедствия на територията на предприятието,   обекта (теоретична подготовка, според спецификата на обекта, обектови евакуации, съвместни тренировки със съставните части на ЕСС);

Управители на юридическите лица

Постоянен

1.9. Провеждане на разяснителни кампании и обучение на населението за поведение и действие при бедствие и извънредни ситуации чрез местни медии, интернет страницата на общината;

Кмет, секретаря на ОбщСНРБ

Постоянен

1.10. Изготвяне на годишни                  доклади до Областен управител на  област Русе за състоянието на защитата при бедствия на територията на общината;

ОбщСНРБ, секретаря на ОбщСНРБ

Ежегодно

до 31.01.

1.11. Актуализации на схеми за оповестяване, длъжностни лица, средства за комуникация, техника и други на сили и средства на ЕСС.

Кмет, секретаря на ОбщСНРБ, Ръководители на ведомства и юридически лица

Постоянен

1.12. Насърчаване на обучението и оказване на методическа помощ в системата на предучилищното и училищното  образование за действия и защита при бедствия. Провеждане на                        работни срещи, състезания,        конкурси и тренировки по евакуация.

Кмет, Директори на училища, РСПБЗН, БЧК

Ежегодно

2. Анализ и оценка на рисковете от бедствия                      за територията на Община Ветово

2.1. Преглед на нормативната уредба, изготвяне, преразглеждане и актуализация на Общинския план за защита при бедствия, програмата         за намаляване на риска от бедствия и годишните планове за реализиране на програмата за защита при бедствия;

ОбщСНРБ

Постоянен

2.2. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия  от общинската администрация и съставните части на ЕСС;

Кмет, Общинска администрация, съставни части на ЕСС

Ежегодно

2.3. Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска;

ОбщСНРБ

При необходимост

2.4. Планиране и координация на системата за непрекъсваемост на доставките на основни стоки и услуги в Община Ветово;

Кмет, юридически лица

Постоянен

2.5.Насърчаването на частния сектор, професионални и научни организации в анализа, управлението и методологията за оценка на риска от бедствия.

Кмет, ОбщСНРБ, юридически лица

Постоянен

3. Повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление

3.1. Прилагане на механизми и процедури за тестване на технологичните среда, предназначени за взаимодействие при бедствия;

Кмет, Общински Щаб за изпълнение плана за защита при бедствия

Постоянен

3.2. Изграждане, рехабилитация и поддръжка на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и намаляване риска от наводнения;

Кмет, Отдел Устройство на територията

Постоянен

3.3. Използване       на           съвременни                  технологии      за надграждане на система за ранно предупреждение            и оповестяване при бедствия;

Кмет

Постоянен

3.4. Повишаване на осигуреността със специализирана техника и оборудване на изградените способности за реагиране при бедствия;

Кмет

Постоянен

3.5. Изграждане на системи за  аварийно оповестяване на територията на обекти общинска собственост, съгласно ЗЗБ.

Кмет, секретаря на ОбщСНРБ, Ръководители на ведомства и юридически лица

до 2025 г.

3.6. Осигуряване на дезинфекционни средства за общински, административни и публични сгради с масово пребиваване на хора.

Кмет

Постоянен

3.7. Своевременно предоставяне чрез медиите на актуална информация, свързана с възникнали бедствени и    извънредни ситуации в полза на обществеността.

Кмет, секретаря на ОбщСНРБ,

Постоянен

3.8. Поддържане на проводимостта на съоръженията за отвеждане на повърхностни дъждовни води.

Кмет, Устройство на територията

Постоянен

3.9. Контрол и своевременно предприемане на премахване на образували се нерегламентирани сметища.

Кмет, Устройство на територията

Постоянен

3.10. Съдействие на ветеринаро медицинските           органи при превенция и други мероприятия за минимизиране и недопускане на опасности от възникване на критична епизодична обстановка.

Кмет

Постоянен

3.11. Планиране и логистично осигуряване на временни центрове за настаняване на хора пострадали при бедствия.

Кмет

Постоянен

4. Въвеждане на устойчива система за финансиране на защитата при бедствия

4.1.Стимулиране на застраховането и други механизми за трансфериране на риска в обществения, частния сектор и населението с цел по-добро възстановяване след бедствие.

Кмет

Постоянен

4.2. Насърчаване развитието на инструменти за взаимно финансово подпомагане (напр. фонд „Общинска солидарност“)

Кмет

Постоянен

4.3. Финансиране на изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция, модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление.

Кмет

Постоянен

 

IV. ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ.

            За изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 6д, ал. 6 от Закона за защита при бедствия, задължително съдържат:

 1. Оперативни цели;
 2. Дейности;
 3. Бюджет;
 4. Срок за реализация;
 5. Очаквани резултати;
 6. Индикатори за изпълнение;
 7. Отговорни институции.

Изпълнението на Програмата ще се осъществява посредством изпълнение  на дейностите заложени в Годишните планове.

Отчитането ще се извършва с изготвянето на доклад, съгласно разпоредбите на чл. 65б, т. 3 от Закона за защита при бедствия, в срок до 31.01, до Председателя на областния съвет за намаляване на риска от бедствия, за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства.

V. ФИНАНСИРАНЕ

Източниците на финансиране на дейностите за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия са:

 • Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС);
 • Бюджетите на министерства и ведомства;
 • Общинския бюджет;
 • Търговските дружества и едноличните търговски – за обектите им;
 • Структурните фондове на Европейския съюз.

Председателят на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, ежегодно до месец април внася в съвета по чл. 64а, ал. 1 от ЗЗБ, доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

Финансирането чрез МКВПМС се осигуряват за превантивни дейности заложени  в Общинската програма за намаляване на риска от бедствия, имащи принос за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, които водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на областно или общинско ниво.

Тези средства трябва да са в рамките на предвидените по резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и да са част от определения лимит, съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за защита при бедствия  и Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за съответната година.

    

Изготвил:

Севдие Мейсудова,

Специалист „ОМП и УК“

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.