Изх. № 80-00-949/30.06.2023 г.

ДО

КАТЯ КАЛИНОВА КАРАМАНЕВА

УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ №6

СЕЛО СМИРНЕНСКИ

ОБЩИНА ВЕТОВО

 

Относно: заличена адресна регистрация - постоянен адрес.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАМАНЕВА,

            Във връзка с проведено административно производство по постъпило в Община Ветово искане с вх. № 80-00-915/19.06.2023 г., е издадена Заповед № РД-469/29.06.2023 г. на Кмета на Община Ветово за заличаване на Вашата адресна регистрация по постоянен адрес: село Смирненски, ул. Панайот Хитов №6. С оглед предходното и на основание чл. 140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо да заявите нов постоянен адрес и да подмените личните си документи.

            Екземпляр от заповедта е поставен на информационното табло в сградата на общинска администрация и е публикуван на официалния сайт на Община Ветово на адрес: www.vetovo.bg (Администрация/Заповеди). Екземпляр може да получите от звено „Гражданска регистрация“, стая 2, ет. 1, в административната сграда на Община Ветово, на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването ѝ на основание чл.92, ал.14 от ЗГР, като обжалването не спира изпълнението.

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово