ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-136/27.02.2023 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект за ПУП-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) от ОТ 244 до ОТ 245 и ИПР (Изменение на план за регулация) на УПИ VIII-1289 и УПИ IX-1290, кв. 89 по регулационния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение