ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-1025/18.12.2023 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект за ПУП-ИПР на УПИ I-1105 и УПИ III-1108, кв. 53 по регулационния план на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-1025/18.12.2023 год.