ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-312 от 05.05.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от ОТ 244 до ОТ 245, гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като се изменя югозападната улична регулация на кв. 89 и същата се провежда по изградената масивна ограда на ПИ 1289 и продължението й пред ПИ 1290.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-312 от 05.05.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-312 от 05.05.2023 год.