ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-159/07.03.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация (ПР) на ПИ 780, кв. 34 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като се обособява УПИ XIV-780 по имотните граници на ПИ 780 и по одобрената улична регулация за кв. 34, и се изменят източните граници на УПИ II-779, УПИ III-781, УПИ IV-782 и УПИ V-783.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-159/07.03.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-159/07.03.2024 год.