ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-202/28.03.2024 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) Изменение на план за регулацияПР) на УПИ VI-66, кв. 5 по регулационния план на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ VI-66 се провеждат по имотните граници на ПИ № 66, кв. 5, одобрени със Заповед № РД-903/21.11.2022 г. на кмета на община Ветово. Няма изменение на уличната регулация.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-202/28.03.2024 год.

2. Приложение към Заповед № РД-202/28.03.2024 год.