backg h 420

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕТОВО


На 03.10.2022 г. Община Ветово стартира изпълнението на проект „Топъл обяд в община Ветово“, съгласно сключен договор № BG05SFPR003-1.001-0092-C01 с Агенция социално подпомагане в качеството на управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Срокът на изпълнение на договора бе до 31.12.2022 г.

На 19.12.2022 г. е подписано допълнително споразумение към договор № BG05SFPR003-1.001-0092-C01, с което се удължава срока на изпълнение на проекта до 30.09.2025 г. без прекъсване.

Услугата се осъществява чрез възлагане на изпълнител, избран съгласно разпоредбите на ЗОП и е с капацитет 820 нуждаещи лица от целевите групи на проекта:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Топлият обяд включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Осигурените средства по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съгласно сключеното допълнително споразумение са на стойност: 2 257 758.14 лв.

Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление-декларация.
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Заявление-декларация за получаване на топъл обяд от проекта се подава до кмета на Община Ветово в сградата на Общинска администрация Ветово или до кметствата на населените места в община Ветово.

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.