ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-74 от 01.02.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за продажба на следните общински недвижими имоти:

1. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот идентификатор 67578.75.3, /стар №075003/, находящ се в село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Арпалъка“, с площ 1746 кв. м., НТП: Нива, категория на земята: трета, актуван с АЧОС №2110 от 04.08.2011 г., с начална тръжна цена 4785.00 лв. (Четири хиляди седемстотин осемдесет и пет лева) без ДДС.

2. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10803.221.904 /стар №000904/ по КККР, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, с площ 493 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Чината“, актуван с АЧОС №3339 от 17.08.2022 г., с начална тръжна цена 1 311,00 лв. (хиляда триста и единадесет лева) без ДДС.

3. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10803.221.910 /стар №000910/ по КККР, начин на трайно ползване „ Друг вид земеделска земя”, с площ 5068 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Чината“, актуван с АЧОС №3340 от 17.08.2022 г., с начална тръжна цена 14 206,00 лв. (четиринадесет хиляди двеста и шест лева) без ДДС.

4. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10803.223.905 /стар №000905/ по КККР, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”, с площ 3791 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Чината“, актуван с АЧОС №3348 от 26.10.2022 г., с начална тръжна цена 10 243,00 лв. (десет хиляди двеста четиридесет и три лева) без ДДС.

5. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 10803.290.435 /стар №000435/ по КККР, начин на трайно ползване „Пясъци”, с площ 3636 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Писански кумлук“, актуван с АЧОС №3349 от 26.10.2022 г., с начална тръжна цена 10 043 лв. (десет хиляди четиридесет и три лева) без ДДС.

І. ТЪРГЪТ да се проведе на 21.02.2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 28.02.2023 г. (вторник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІII. Утвърждавам тръжна документация, неразделна част от настоящата заповед.

IV. Цена на тръжна документация – 12.00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.02.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.02.2023 г.

V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на Община Ветово или по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.02.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.02.2023 г.

VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

I. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VIII. Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.02.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.02.2023 г.