ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-787 от 03.10.2022 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за продажба на следните общински недвижими имоти:

 1. Имот с идентификатор 276.268 /стар №000262/ - частна общинска собственост, с площ 40001 кв.м. /40.001 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №3330/15.08.2022 г., с начална тръжна цена 130753.28 лв. (Сто и тридесет хиляди седемстотин петдесет и три лева 28 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 2. Имот с идентификатор 276.265 /стар №000264/ - частна общинска собственост, с площ 25000 кв.м. /25.000 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №3332/15.08.2022 г., с начална тръжна цена 66603.35 лв. (Шестдесет и шест хиляди шестстотин и три лева 35 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 3. Имот с идентификатор 80.9906 /стар №080016/ - частна общинска собственост, с площ 18942 кв.м. /18.942 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №3334/15.08.2022 г., с начална тръжна цена 49080.70 лв. (Четиридесет и девет хиляди и осемдесет лева 70 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 4. Имот с идентификатор 80.17 /стар №080017/ - частна общинска собственост, с площ 57058 кв.м. /57.058 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №2121/04.08.2011 г., с начална тръжна цена 167477.00 лв. (Сто шестдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и седем лева) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 5. Имот с идентификатор 80.18 /стар №080018/ - частна общинска собственост, с площ 2543 кв.м. /2.543 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №2122/04.08.2011 г., с начална тръжна цена 8312.44 лв. (Осем хиляди триста и дванадесет лева 44 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 6. Имот с идентификатор 80.9908 /стар №080019/ - частна общинска собственост, с площ 5553 кв.м. /5.553 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №3336/15.08.2022 г., с начална тръжна цена 18151.38 лв. (Осемнадесет хиляди сто петдесет и един лева 38 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 7. Имот с идентификатор 80.20 /стар №080020/ - частна общинска собственост, с площ 1457 кв.м. /1.457 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №2124/04.08.2011 г., с начална тръжна цена 4762.58 лв. (Четири хиляди седемстотин шестдесет и два лева 58 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 8. Имот с идентификатор 80.21 /стар №080021/ - частна общинска собственост, с площ 1441 кв.м. /1.441 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №2125/04.08.2011 г., с начална тръжна цена 4710.28 лв. (Четири хиляди седемстотин десет лева 28 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 9. Имот с идентификатор 80.9902 /стар №080022/ - частна общинска собственост, с площ 7003 кв.м. /7.003 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №3328/15.08.2022 г., с начална тръжна цена 22735.75 лв. (Двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и пет лева 75 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 10. Имот с идентификатор 80.9905 /стар №080023/ - частна общинска собственост, с площ 10002 кв.м. /10.002 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №3338/15.08.2022 г., с начална тръжна цена 23568.59 лв. (Двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и осем лева 59 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси;
 11. Имот с идентификатор 80.24 /стар №080024/ - частна общинска собственост, с площ 3492 кв.м. /3.492 дка/, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в землището на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, местност „Дъбака“, актуван с АЧОС №2127/04.08.2011 г., с начална тръжна цена 8228.50 лв. (Осем хиляди двеста двадесет и осем лева 50 ст.) без ДДС и други дължими данъци и такси.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 20.10.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 27.10.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 24.00 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на Община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 19.10.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 26.10.2022 г.

ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 19.10.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 26.10.2022 г.

V. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:

 • 1% от началната тръжна цена, обявена за имота.

VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, след закупена тръжна документация.

VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 19.10.2022 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 26.10.2022 г.