ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-641 от 03.08.2021 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за продажба на следните общински недвижими имоти:

  1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХI-59 в квартал 26 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване“, с площ 959 (деветстотин петдесет и девет) кв.м., при граници и съседи: улица „Родопи“, УПИ XII-60, УПИ VIII-59 и УПИ X-59, актуван с АЧОС №1678 от 02.09.2005 г., с начална тръжна цена 4699,00 лв. (Четири хиляди шестстотин деветдесет и девет лева) без ДДС.
  2. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-59 в квартал 26 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване“, с площ 805 (осемстотин и пет) кв.м., при граници и съседи: улица „Родопи“, улица „Безименна“, УПИ IX-59 и УПИ XI-59, актуван с АЧОС №48/51 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 3944,00 лв. (Три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева) без ДДС.
  3. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-2487, кв.34 по регулационния план на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, отреден за „Жилищно застрояване“, с площ 1169 (хиляда сто шестдесет и девет) кв.м., при граници и съседи: улица „Д. Полянов“; УПИ V-146, кв.34; УПИ Х-145, кв.34; УПИ IХ-144, кв.34; УПИ VIII-144, кв.34 и УПИ VII-824, кв.34, актуван с АЧОС №2693 от 21.03.2015 г., с начална тръжна цена 5202.00 лв. (Пет хиляди двеста и два лева) без ДДС.

 І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 20.08.2021 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 27.08.2021 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ЦЕНАТА на тръжната документация е 12.00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

Община Ветово

IBAN: BG46STSA93008412475000

BIC: STSABGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ДСК ЕАД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 19.08.2021 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 26.08.2021 г.

ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

Община Ветово

IBAN: BG17STSA93003312474900

BIC: STSABGSF

Банка: ДСК ЕАД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 19.08.2021 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 26.08.2021 г.

  1. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:
  • 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.

VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.

VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа и до 12:00 часа на 19.08.2021 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 26.08.2021 г.