ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-418 от 07.06.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем за три стопански години, считано от 2023/2024 стопанска година на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

            I.1. В землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, с обща площ 139562 кв.м, с начална тръжна цена 8399,45 лв. годишен наем:

I.1.1. Имот №10803.1.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1072 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.2. Имот №10803.1.7, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 840 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.3. Имот №10803.1.13, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1006 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.4. Имот №10803.1.14, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 213 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.5. Имот №10803.1.16, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 338 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.6. Имот №10803.1.19, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 381 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.7. Имот №10803.1.22, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 530 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.8. Имот №10803.1.30, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 598 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.9. Имот №10803.1.33, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 424 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.10. Имот №10803.1.42, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 456 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.11. Имот №10803.1.46, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 497 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.12. Имот №10803.1.62, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 405 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.13. Имот №10803.1.70, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 355 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.14. Имот №10803.1.72, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 670 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.15. Имот №10803.1.78, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1743 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.16. Имот №10803.1.79, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 634 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.17. Имот №10803.1.81, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 2388 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.18. Имот №10803.1.87, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 6740 кв.м., местност „Айгър баа“, категория на земята: четвърта.

I.1.19. Имот №10803.10.1, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 822 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: трета.

I.1.20. Имот №10803.10.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1105 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: трета.

I.1.21. Имот №10803.11.8, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 810 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: трета.

I.1.22. Имот №10803.11.11, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 732 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: трета.

I.1.23. Имот №10803.11.12, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1448 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: трета.

I.1.24. Имот №10803.13.3, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 815 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: четвърта.

I.1.25. Имот №10803.13.4, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 910 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: четвърта.

I.1.26. Имот №10803.14.3, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1063 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: четвърта.

I.1.27. Имот №10803.15.1, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1276 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: четвърта.

I.1.28. Имот №10803.15.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1118 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: четвърта.

I.1.29. Имот №10803.18.9, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 4021 кв.м., местност „Ясак“, категория на земята: четвърта.

I.1.30. Имот №10803.38.1, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1010 кв.м., местност „Календжи кору“, категория на земята: четвърта.

I.1.31. Имот №10803.38.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1717 кв.м., местност „Календжи кору“, категория на земята: четвърта.

I.1.32. Имот №10803.38.4, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 2349 кв.м., местност „Календжи кору“, категория на земята: четвърта.

I.1.33. Имот №10803.98.5, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 18212 кв.м., местност „Календжи кору“, категория на земята: шеста.

I.1.34. Имот №10803.106.8, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1736 кв.м., местност „Календжи кору“, категория на земята: трета.

I.1.35. Имот №10803.123.21, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 13835 кв.м., местност „Керез баир“, категория на земята: пета.

I.1.36. Имот №10803.123.22, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 11860 кв.м., местност „Керез баир“, категория на земята: пета.

I.1.37. Имот №10803.125.8, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 25305 кв.м., местност „Керез баир“, категория на земята: трета.

I.1.38. Имот №10803.179.4, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 5499 кв.м., местност „Чукур бунар“, категория на земята: трета.

I.1.39. Имот №10803.181.24, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 808 кв.м., местност „Чукур бунар“, категория на земята: трета.

I.1.40. Имот №10803.185.4, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 3030 кв.м., местност „Курт орман“, категория на земята: трета.

I.1.41. Имот №10803.239.23, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ с площ 32180 кв.м., местност „Писански кумлук“, категория на земята: пета.

I.1.42. Имот №10803.239.24, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ с площ 4138 кв.м., местност „Писански кумлук“, категория на земята: пета.

I.1.43. Имот №10803.240.1, начин на трайно ползване „Друг вид нива“ с площ 2822 кв.м., местност „Писански кумлук“, категория на земята: четвърта.

            I.2. В землището на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, с обща площ 287689 кв.м, с начална тръжна цена 14288,02 лв. годишен наем:

I.2.1. Имот №56441.1.37, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 2740 кв.м., местност „Диман чаир“, категория на земята: Трета.

I.2.2. Имот №56441.74.96, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 8802 кв.м., местност „Частни лозя“, категория на земята: Шеста.

I.2.3. Имот №56441.6.24, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1624 кв.м., местност „Диман чаир“, категория на земята: Трета.

I.2.4. Имот №56441.9.11, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1366 кв.м., местност „Тетовски път“, категория на земята: Трета.

I.2.5. Имот №56441.11.9, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 3112 кв.м., местност „Табачица“, категория на земята: Шеста.

I.2.6. Имот №56441.11.10, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 995 кв.м., местност „Табачица“, категория на земята: Шеста.

I.2.7. Имот №56441.15.29, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1370 кв.м., местност „Диман чаир“, категория на земята: Трета.

I.2.8. Имот №56441.27.21, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 402 кв.м., местност „Стрежерото“, категория на земята: Трета.

I.2.9. Имот №56441.27.34, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1982 кв.м., местност „Стрежерото“, категория на земята: Трета.

I.2.10. Имот №56441.33.20, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 28034 кв.м., местност „Могилите“, категория на земята: Шеста.

I.2.11. Имот №56441.33.22, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  5612 кв.м., местност „Могилите“, категория на земята: Шеста.

I.2.12. Имот №56441.33.30, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  34043 кв.м., местност „Могилите“, категория на земята: Шеста.

I.2.13. Имот №56441.43.20, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  7535 кв.м., местност „Попова кория“, категория на земята: Пета.

I.2.14. Имот №56441.44.4, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 6604 кв.м., местност „Старите лазя“, категория на земята: Пета.

I.2.15. Имот №56441.44.10, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 8633 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Пета.

I.2.16. Имот №56441.46.16, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1741 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Трета.

I.2.17. Имот №56441.46.17, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  4562 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Пета.

I.2.18. Имот №56441.46.23, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 24715 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Шеста.

I.2.19. Имот №56441.47.12, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 2276 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Пета.

I.2.20. Имот №56441.48.15, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1817 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Пета.

I.2.21. Имот №56441.49.29, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1300 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Пета.

I.2.22. Имот №56441.50.12, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 900 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Трета.

I.2.23. Имот №56441.50.43, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 4110 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Четвърта.

I.2.24. Имот №56441.50.52, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1602 кв.м., местност „Старите лозя“, категория на земята: Четвърта.

I.2.25. Имот №56441.51.37, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1118 кв.м., местност „Табачица“, категория на земята: Четвърта.

I.2.26. Имот №56441.52.27, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 2899 кв.м., местност „Табачица“, категория на земята: Четвърта.

I.2.27. Имот №56441.52.45, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 2343 кв.м., местност „Табачица“, категория на земята: Четвърта.

I.2.28. Имот №56441.54.14, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1094 кв.м., местност „Ветовски път“, категория на земята: Пета.

I.2.29. Имот №56441.55.22, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1706 кв.м., местност „Ветовски път“, категория на земята: Четвърта.

I.2.30. Имот №56441.56.18, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 7003 кв.м., местност „Ветовски път“, категория на земята: Пета.

I.2.31. Имот №56441.57.46, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  500 кв.м., местност „Орманджика“, категория на земята: Четвърта.

I.2.32. Имот №56441.58.19, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  4069 кв.м., местност „Орманджика“, категория на земята: Четвърта.

I.2.33. Имот №56441.59.22, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  4043 кв.м., местност „Орманджика“, категория на земята: Четвърта.

I.2.34. Имот №56441.60.28, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 4737 кв.м., местност „Орманджика“, категория на земята: Четвърта.

I.2.35. Имот №56441.62.23, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 7148 кв.м., местност „Балийца“, категория на земята: Пета.

I.2.36. Имот №56441.65.8, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 13162 кв.м., местност „Шумница“, категория на земята: Пета.

I.2.37. Имот №56441.65.9, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  24939 кв.м., местност „Шумница“, категория на земята: Пета.

I.2.38. Имот №56441.65.18, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 4588 кв.м., местност „Шумница“, категория на земята: Пета.

I.2.39. Имот №56441.66.23, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 4313 кв.м., местност „Кумница“, категория на земята: Четвърта.

I.2.40. Имот №56441.66.25, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 20016 кв.м., местност „Кумница“, категория на земята: Четвърта.

I.2.41. Имот №56441.66.38, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  423 кв.м., местност „Кумница“, категория на земята: Пета.

I.2.42. Имот №56441.67.5, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 3245 кв.м., местност „Кумница“, категория на земята: Четвърта.

I.2.43. Имот №56441.70.4, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  6497 кв.м., местност „Мешелика“, категория на земята: Четвърта.

I.2.44. Имот №56441.70.7, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 3484 кв.м., местност „Мешелика“, категория на земята: Пета.

I.2.45. Имот №56441.70.47, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  5381 кв.м., местност „Мешелика“, категория на земята: Четвърта.

I.2.46. Имот №56441.71.1, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 4684 кв.м., местност „Мешелика“, категория на земята: Пета.

I.2.47. Имот №56441.71.42, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  4609 кв.м., местност „Мешелика“, категория на земята: Пета.

I.2.48. Имот №56441.71.45, начин на трайно ползване „Нива“ с площ  1479 кв.м., местност „Мешелика“, категория на земята: Шеста.

          I.3. В землището на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, с обща площ 35686 кв.м, с начална тръжна цена 2106,42 лв. годишен наем:

I.3.1. Имот №15151.8.16, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 922 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Шеста.

I.3.2. Имот №15151.8.17, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 803 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета.

I.3.3. Имот №15151.8.18, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 875 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета.

I.3.4. Имот №15151.8.23, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 840 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета.

I.3.5. Имот №15151.8.24, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 819 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета.

I.3.6. Имот №15151.8.25, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 983 кв.м., местност „Голямата черница“, категория на земята: Трета.

I.3.7 Имот №15151.26.6, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1554 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета.

I.3.8. Имот №15151.27.1, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 482 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета.

I.3.9. Имот №15151.27.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 983 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета.

I.3.10. Имот №15151.33.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 543 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета.

I.3.11. Имот №15151.33.3, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 884 кв.м., местност „Китка“, категория на земята: Трета.

I.3.12. Имот №15151.41.5, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 170 кв.м., местност „Кошу йол“, категория на земята: Трета.

I.3.13. Имот №15151.77.36, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 271 кв.м., местност „Ташлъ пара“, категория на земята: Шеста.

I.3.14. Имот №15151.83.32, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 763 кв.м., местност „Ува тарла“, категория на земята: Трета.

I.3.15. Имот №15151.101.10, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 994  кв.м., местност „Кирезли харман“, категория на земята: Трета.

I.3.16. Имот №15151.106.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1160 кв.м., местност „Кайрака“, категория на земята: Трета.

I.3.17. Имот №15151.106.3, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1349 кв.м., местност „Кайрака“, категория на земята: Трета.

I.3.18. Имот №15151.112.2, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1685 кв.м., местност „Айкаръ йол“, категория на земята: Трета.

I.3.19. Имот №15151.118.23, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 527 кв.м., местност „Айкаръ йол“, категория на земята: Трета.

I.3.20. Имот №15151.185.6, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 17804 кв.м., местност „Есенник“, категория на земята: Трета.

I.3.21. Имот №15151.193.30, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1275 кв.м., местност „Чий Коджа баир“, категория на земята: Трета.

          I.4. В землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, с обща площ 19994 кв.м, с начална тръжна цена 1131,31 лв. годишен наем.

I.4.1. Имот №67578.18.89, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 4035 кв.м., местност „Канлъ бостан“, категория на земята: Четвърта.

I.4.2. Имот №67578.44.10, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1529 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Шеста.

I.4.3. Имот №67578.44.54, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1149 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Трета.

I.4.4. Имот №67578.44.88, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1071 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Шеста.

I.4.5. Имот №67578.44.137, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1074 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Трета.

I.4.6. Имот №67578.45.11, начин на трайно ползване „Овощна градина“ с площ 1835 кв.м., местност „Чону кору“, категория на земята: Четвърта.

I.4.7. Имот №67578.78.16, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1503 кв.м., местност „Ески балък“, категория на земята: Трета.

I.4.8. Имот №67578.92.3, начин на трайно ползване „Деградирала орна земя“ с площ 2581 кв.м., местност „Мале ардъ“, категория на земята: Трета.

I.4.9. Имот №67578.93.1, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 5082 кв.м., местност „Аша орман“, категория на земята: Трета.

I.4.10. Имот №67578.93.3, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 135 кв.м., местност „Аша орман“, категория на земята: Трета.

            ІІ. ТЪРГЪТ ще се проведе на 23.06.2023 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

            ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 30.06.2020 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

            ІV. Цена на тръжна документация 12,00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

            Община Ветово

            IBAN: BG56CECB97908447333900

            BIC: CECBBGSF

            Вид код за плащане: 447000

            Банка ЦКБ АД

            Вид код за плащане: 447000

            всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 22.06.2023 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 29.06.2023 г.

            V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на община Ветово или по банков път по сметка:

             IBAN: BG43CECB97903347333900

            BIC: CECBBGSF

            Банка ЦКБ АД

            Вид код за плащане: 447000

            Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа и до 12:00 часа на 22.06.2023 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 29.06.2023 г.

            VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

            VІI. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от отдел „Общинска собственост“.

            VІII.  Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа и до 12:00 часа на 22.06.2023 г. и за повторния търг – до 12:00 часа на 29.06.2023 г.