ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-174 от 13.03.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. ПИ №190003-60, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30.00 лв. (Тридесет лева)/дка годишен наем.

2. 2 /два/ дка от имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №15151.506.3 /стар №506003/, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, целият с площ 4622893 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, местност „Арпалъка“, за срок от 5 (пет) години, с цел отдих, с начална тръжна цена 60.00 лв. (Шестдесет лева) годишен наем.

3. Имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-870, кв.57 с площ 987 кв.м, отреден за жилищно застрояване, по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, актуван с АЧОС №3345 от 30.09.2022г., за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 71,06 лв. (Седемдесетдесет и един лев и 06 ст.) годишен наем.

4. 1 (един) дка от поземлен имот №66229.77.91 /стар №000091/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 1865019 кв. м., находящ се в землището на град Сеново, Община Ветово, ЕКАТТЕ 66229, местност „Пасището““, актуван с АЧОС №2111/04.08.2011г.,  за отглеждане на пчелни семейства за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 10,00 лв. (Десет лева) годишен наем.

ІІ. ТЪРГЪТ да се проведе на 30.03.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 06.04.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІV. Утвърждавам тръжна документация, неразделна част от настоящата заповед.

V. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 29.03.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.04.2023 г.

VІ. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 29.03.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.04.2023 г.

VII. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІI. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

ІX. Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 29.03.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.04.2023 г.

Обявата да се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, на регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.