ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-823 от 01.10.2021 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

  1. Имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №67578.100.3 /стар №100003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 2014 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“ за срок от (пет) години с начална тръжна цена 40.28 лв. (Четиридесет лева 28 ст.) годишен наем, с цел ползване за отдих.
  2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ (три) дка от имот с идентификатор №56441.71.527 /стар №000527/, начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, целият с площ 8281 кв.м., находящ се в землището на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово за срок от (пет) години с начална тръжна цена 15.00 лв. (Петнадесет лева) годишен наем за отглеждане на пчелни семейства.
  3. Имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин за промишлени стоки – Север с площ 40,63 кв.м., разположен на партерния етаж в „Комбинирана сграда – 2 етажа, жилища, магазини и гаражи“, разположена в УПИ VII-1103, кв.99 по плана на град Ветово, актуван с АЧОС № 2670 от 04.02.2014 г. за срок от (пет) години с начална тръжна цена 60.95 лв. (Шестдесет лева 95 ст.) с ДДС месечен наем.
  4. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №67578.7.13, начин на трайно ползване „Нива“ с площ 1877 кв.м., категория на земята: трета, находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Мале ардъ“, за срок от 3 /три/ стопански години, считано от 2021/2022 стопанска година, с начална тръжна цена 110.74 лв. (Сто и десет лева 74 ст.) годишен наем.
  5. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №67578.66.32, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 681 кв.м., категория на земята: трета, находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Арпалъка“, за срок от 3 /три/ стопански години, считано от 2021/2022 стопанска година, с начална тръжна цена 40.18 лв. (Четиридесет лева 18 ст.) годишен наем.
  6. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №67578.66.93, начин на трайно ползване „Лозе“ с площ 692 кв.м., категория на земята: трета, находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Арпалъка“, за срок от 3 /три/ стопански години, считано от 2021/2022 стопанска година, с начална тръжна цена 40.83 лв. (Четиридесет лева 83 ст.) годишен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 22.10.2021 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 29.10.2021 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІЦЕНАТА на тръжната документация е 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на Община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG46STSA93008412475000

BICSTSABGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ДСК ЕАД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 21.10.2021 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 28.10.2021 г.

ІV. ДЕПОЗИТ за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася във Фронт-офиса на Община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG17STSA93003312474900

BIC: STSABGSF

Банка ДСК ЕАД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 21.10.2021 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 28.10.2021 г.

  1. СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ:
  • 10% от началната тръжна цена, обявена за имота.

VІ. ОГЛЕД на обекта се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация.

VІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ в търга се подават във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 21.10.2021 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 28.10.2021 г.