ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-892 от 01.11.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за продажба на следните общински недвижими имоти:

1. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II-54 в квартал 13 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, Област Русе, площ от 921 кв.м, актуван с АЧОС №1247 от 21.08.2002 г., с начална тръжна цена 4826,00 лв. (Четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева без ДДС и други дължими данъци и такси.

2. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XXVI-38 в квартал 23, с площ от 791 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Област Русе., актуван с АЧОС №28/31 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 3955,00 лв. (Три хиляди деветстотин петдесет и пет лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

I. ТЪРГЪТ ще се проведе на 20.11.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 27.11.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

III. Цена на тръжна документация 12.00 лв. (Дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

     IBAN: BG56CECB97908447333900

     BIC: CECBBGSF

     Вид код за плащане: 447000

     Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 17.11.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 24.11.2023 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в Център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

      IBAN: BG43CECB97903347333900

      BIC: CECBBGSF

      Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 17.11.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 24.11.2023 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 17.11.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 24.11.2023 г.

            Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.