ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-698 от 31.08.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за продажба на следния общински недвижим имот:

1. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1646 в квартал 78, с площ от 647 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Област Русе, актуван с АЧОС №37/40 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 2912,00 лв. (Две хиляди деветстотин и дванадесет лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

ТЪРГЪТ ще се проведе на 18.09.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 25.09.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

IV. Цена на тръжна документация 12.00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 15.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.09.2023 г.

V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 15.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.09.2023 г.

VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VIII. Заявления за участие – подават се в център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 15.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.09.2023 г.

            Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.