ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-473 от 29.06.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за продажба на следните общински недвижими имоти:

1. Имот – частна общинска собственост, с идентификатор 10803.18.9, /стар №018009/, находящ се в град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Ясак“, с площ 4021 кв. м., НТП: Нива, категория на земята: четвърта, актуван с АЧОС №3305 от 06.04.2022 г., с начална тръжна цена 11 377.00 лв. (Единадесет хиляди триста седемдесет и седем лева).

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-54 в квартал 13, с площ от 1075 кв. м, по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, Област Русе, актуван с АЧОС №1246 от 21.08.2002 г., с начална тръжна цена 5622,00 лв. (пет хиляди шестстотин двадесет и два лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

ІІ. ТЪРГЪТ да се проведе на 17.07.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ да се проведе на 24.07.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

IV. Цена на тръжна документация 12.00 лв. (дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 14.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.07.2023 г.

V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 14.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.07.2023 г.

VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VIII. Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 14.07.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.07.2023 г.

Обявата да се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, на регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.