ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-178 от 15.03.2024 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за продажба на следните общински недвижими имоти:

1. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II-226 в квартал 41 по регулационния план на град Сеново, ЕКАТТЕ 66229, Община Ветово, Област Русе, площ от 778 кв. м. актуван с АЧОС №3177 от 02.10.2017 г., с начална тръжна цена 3 882,00 лв. (Три хиляди осемстотин осемдесет и два лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

2. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-63 в квартал 26, с площ от 1079 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Oбласт Русе, актуван с АЧОС №69/72 от 12.05.1997 г., с начална тръжна цена 5 384,00 лв. (Пет хиляди триста осемдесет и четири лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

3. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III-63 в квартал 26, с площ от 1108 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Oбласт Русе, актуван с АЧОС №45/48 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 5 529,00 лв. (Пет хиляди петстотин двадесет и девет лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

4. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII-60 в квартал 26, с площ от 1095 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Oбласт Русе, актуван с АЧОС №47/50 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 5 464,00 лв. (Пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

5. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-62 в квартал 26, с площ от 777 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Oбласт Русе, актуван с АЧОС №49/52 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 4 258,00 лв. (Четири хиляди двеста петдесет и осем лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

6. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-61 в квартал 26, с площ от 815 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Oбласт Русе, актуван с АЧОС №46/49 от 09.05.1997 г., с начална тръжна цена 4 067,00 лв. (Четири хиляди шестдесет и седем лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

7. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-61 в квартал 26, с площ от 813 кв. м, по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, Oбласт Русе, актуван с АЧОС №71/74 от 12.05.1997 г., с начална тръжна цена 4 057,00 (Четири хиляди петдесет и седем лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

8. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ №1190 в квартал 84 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, Област Русе, площ от 1151 кв.м, актуван с АЧОС №3435 от 05.12.2023 г., с начална тръжна цена 5 859,00 лв. (Пет хиляди осемстотин петдесет и девет лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

9. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III-1592 в квартал 133 с площ от 1191 кв. м по регулационния план на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, Област Русе, актуван с АЧОС №3458 от 03.01.2024 г., с начална тръжна цена 8 921,00 лв. (осем хиляди деветстотин двадесет и един лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

10. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I-1591 в квартал 133 с площ от 2551 кв. м по регулационния план на град Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, Община Ветово, Област Русе, актуван с АЧОС №3457 от 03.01.2024 г., с начална тръжна цена 19 107,00 лв. (деветнадесет хиляди сто и седем лева) без ДДС и други дължими данъци и такси.

I. ТЪРГЪТ ще се проведе на 01.04.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 08.04.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

III. Цена на тръжна документация 12.00 лв. (Дванадесет лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 29.03.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.04.2023 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в Център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 29.03.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.04.2023 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 29.03.2024 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 05.04.2023 г.

Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, на регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.