ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-880 от 30.10.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот с идентификатор 15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

2. Част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ площ от 40,00 кв.м., за поставяне на преместваем обект – каравана по чл.56 от ЗУТ и 5 броя маси, находящ се в УПИ V-2176, кв. 174 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, област Русе, за който е съставен акт за публична общинска собственост №52/55 от 12.05.1997 г., за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) с ДДС месечен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 15.11.2023 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 22.11.2023 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

III. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

    IBAN: BG56CECB97908447333900

    BIC: CECBBGSF

    Вид код за плащане: 447000

    Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 14.11.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.11.2023 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

    IBAN: BG43CECB97903347333900

    BIC: CECBBGSF

    Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 14.11.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.11.2023 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 14.11.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.11.2023 г.

Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово на адрес: ул. „Трети март“ №2, гр. Ветово.