ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-808 от 05.10.2023 г. на кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-31 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от поземлен имот №67578.69.153/стар №000153/, с начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение ”, целият с площ 37045 кв. м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Арпалъка“, актуван с АЧОС №3363 от 20.01.2023 г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 60,00 лв. (Шестдесет лева) годишен наем.

3. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от поземлен имот №67578.69.153/стар №000153/, с начин на трайно ползване „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение ”, целият с площ 37045 кв. м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Арпалъка“, актуван с АЧОС №3363 от 20.01.2023 г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 60,00 лв. (Шестдесет лева) годишен наем.

4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-19 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

І. ТЪРГЪТ ще се проведе на 23.10.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в стая №5, находяща се на първия етаж в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 30.10.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в стая №5, находяща се на първия етаж в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2

III. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.10.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.10.2023 г.

IV. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в Център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 20.10.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.10.2023 г.

V. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VII. Заявления за участие – подават се в Център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 20.10.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 27.10.2023 г.

            Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово на адрес ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.