ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-697 от 31.08.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.507.1 /стар №507001/, с начин на трайно ползване „Широколистна гора”, целият с площ 46819 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Кайрака“, актуван с АЧОС №2200/24.01.2012г., за отглеждане на пчелни семейства за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 10,00 лв. (Десет лева) годишен наем.

2. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-59 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

3. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-72 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

4. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-99 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем. 

5. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-89 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

6. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-30 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

7. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-29 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

8. Имот – публична общинска собственост, Гаражна клетка №2 с площ 21 кв.м., находящ се в УПИ IV-322, кв.23 по регулационния план на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с ДДС месечен наем.

9. Имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №39832.111.433 /стар №111433/, начин на трайно ползване „Мочурище“ с площ 31649 кв.м. (тридесет и една хиляди шестстотин четиридесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на село Кривня, ЕКАТТЕ 39832, Община Ветово, местност „Чеснова“, актуван с АЧОС №2102/02.05.2011 г. за срок от 10 (десет) години с начална тръжна цена от 1265,96 лв. (Хиляда двеста шестдесет и пет лева 96 ст.) годишен наем.

10. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с площ 10 кв. м., разположен в сутерена на „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв. 160 по регулационния план на град Ветово, община Ветово, ЕКАТТЕ 10803, актуван с АЧОС №2/4 от 28.11.1996 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 27,00 лв. (Двадесет и седем) с ДДС месечен наем.

11. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 2 (два) дка от поземлен имот №67578.5.92/стар №000006/, с начин на трайно ползване „Деградирало трайно насаждение”, целият с площ 47059 кв. м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Аша орман“, за отглеждане на пчелни семейства за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20,00 лв. (Двадесет лева) годишен наем.

12. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №67578.100.2 /стар № 100002/, с начин на трайно ползване “Друг вид дървопроизводителна гора “, с площ 2014 кв.м., находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „ Лагера “, с цел за отглеждане на пчелни семейства за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 20,14 лв. (Двадесет лева 14ст.) годишен наем.

13. Част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 (един) дка от поземлен имот №15151.190.3-93 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, целият с площ 165966 кв. м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011г., с цел отдих за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева) годишен наем.

ТЪРГЪТ ще се проведе на 18.09.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 25.09.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

IV. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от център за административно обслужване на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 15.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.09.2023 г.

V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася в център за административно обслужване на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 15.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.09.2023 г.

            VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІІ. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от отдел „Общинска собственост“.

            VIII. Заявления за участие – подават се във център за административно обслужване на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 15.09.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 21.09.2023 г.

            Обявата се публикува на официалната интернет страница на Община Ветово, в регионален ежедневник и на видно място в сградата на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2 гр. Ветово.