ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВЕТОВО, Област РУСЕ

Във връзка със Заповед № РД-416 от 07.06.2023 г. на Кмета на Община Ветово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

1. Терен с площ 1 /един/кв.м от имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда “Кметство“- град Глоджево, находяща се в УПИ I-488, кв.41 по регулационния план на град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, актуван с АПОС №396/14.11.2000 г., за поставяне на 1 брой кафе-автомат за срок от 5 (пет) години, с начална тръжна цена 27,00 лв. (Двадесет и седем лева) с ДДС  месечен наем.

2. ПИ №190003-59, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева)/дка годишен наем.

3. Част от имот – общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16,00 (шестнадесет) кв.м, разположен на 1 етаж в „Здравен дом“, находящ се в УПИ I, кв.26  на село Писанец, Община Ветово, ЕКАТТЕ 56441, актуван с АОС №3/87 от 14.05.1997г. за срок от 3 (три) години, с начална тръжна цена 32,00 лв. (Тридесет и два лева) с ДДС месечен наем.

4. ПИ №190003-29, с площ 1 /един/ дка, част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, с площ 165966 кв.м., находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“, актуван с АЧОС №2101/02.05.2011 г. за срок от 5 (пет) години с начална тръжна цена 30,00 лв. (Тридесет лева)/дка годишен наем.

5. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 13,68 кв.м, „Стерилизационна“ с площ 14,29 кв.м и „Чакалня“ с площ 14,74 кв.м, разположени в I етаж на Дял „Б“ на Здравна служба, находящ се в УПИ V, кв. 93 по плана град Глоджево, Община Ветово, ЕКАТТЕ 15151, актуван с АПОС №1819 от 20.11.2007г.

6. Имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №67578.73.2, начин на трайно ползване “Нива“, с площ 1720 кв.м, категория: трета, находящ се в землището на село Смирненски, Община Ветово, актуван с АЧОС №2128 от 04.08.2011 г., за срок от  5 (пет) години с начална тръжна цена 103,20 лв. (Сто и три лева 20 ст.) годишен наем.

ІІ. ТЪРГЪТ ще се проведе на 23.06.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІІІ. ПОВТОРНИЯТ ТЪРГ ще се проведе на 30.06.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в заседателната зала, находяща се на втория етаж в новия корпус в сградата на община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” №2.

ІV. Цена на тръжна документация 6.00 лв. (шест лева) с ДДС, като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Фронт-офиса на община Ветово или се внася по сметка:

IBAN: BG56CECB97908447333900

BIC: CECBBGSF

Вид код за плащане: 447000

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 22.06.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 29.06.2023 г.

V. Депозит за участие - 10% от началната тръжна цена за имота, се внася във фронт-офиса на община Ветово или по банков път по сметка:

IBAN: BG43CECB97903347333900

BIC: CECBBGSF

Банка ЦКБ АД

всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 часа на 22.06.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 29.06.2023 г.

VI. Стъпка за наддаване - 10% от началната тръжна цена на имота.

VІI. Оглед на обектите – извършва се всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупена тръжна документация и след предварителна уговорка със служител от Отдел „Общинска собственост“.

VІII. Заявления за участие – подават се във Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа на 22.06.2023 г. и за повторния търг – до 16:30 часа на 29.06.2023 г.