ОТДЕЛ „ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ И ФИРМИТЕ, ЧЕ

 

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2024 година започва на 22 януари  2024 г. на каса в Отдел „Местни данъци и такси”, намиращ се на ул. „Трети март“ № 2 от  8:00 часа до 16:30 часа с граждани. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

За удобство и улеснение на граждани и фирми е въведена услуга за онлайн проверка и плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Ветово, лицата могат да проверят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер.

Плащания на данъци може да се извършва в касите на Изипей , Фастпей   и Български пощи в цялата страна.

Освен в брой, плащания могат да се извършват чрез банков превод в ЦКБ  АД   по сметка: BIC  CECBBGSF, IBAN  BG56 CECB 9790 8447 3339 00 и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци,  44 23 00 –  данък превозни средства, 44 14 00 – окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 28 00 – туристически данък.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.

Данъкът върху превозните средства по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ за 2024 г. е определен съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти на основание §40 от ПЗР към ЗКПО / ДВ 98 от 2018 в сила от 01.01.2019 г./.

Размерът на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2024г.  няма да се съобщава чрез писма, доставяни от пощенски оператор. Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Ветово, Отдел  МДТ, както и на телефони: 08161/22-53. 

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2024г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започването ѝ. Тези, които са подали данъчна декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто.

Лицата, предоставящи хотелиерски услуги, подават данъчна декларация до 30 януари 2024г. за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Бланки на декларации могат да се получат от Отдел „Местни данъци и такси”. Същите се подават в Отдел „Местни данъци и такси”, намиращ се на ул. „Трети март” №2. 

За не внесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и съдебни изпълнители.

 

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД            /п/

Кмет на Община Ветово