pdf Протокол за публично обсъждане

pdf Решение на ОбС № 61 от 19.02.2024 г.

pdf Община Ветово Бюджет 2024 г.

pdf Доклад към проект за бюджет на община Ветово за 2024 година

pdf Приложение № 1 Капиталова програма 2024

pdf Приложение № 2 Субсидии за НПО 2024

pdf Приложение № 3 Разходи за работни заплати 2024

pdf Приложение № 4 Разпределение на преходен остатък 2023

pdf Приложение № 5 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС

pdf Приложение № 6 Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024-2026 - приходи

pdf Приложение № 6 Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024-2026 - разходи

pdf Приложение № 7 Определяне на второстепенни разпоредители

pdf Приложение № 8 Бюджети по разпоредители в частта за местни дейности

pdf Приложение № 9 Еднократна помощ при смърт на социално слаби лица и лица без близки и роднини

pdf Приложение № 10 Лимити за облекло

pdf Приложение №11 План-график за обслужване на просрочените задължения през 2024 година