pdf Протокол за публично обсъждане

pdf Решение на ОбС № 856 от 04.09.2023 г.

pdf Община Ветово Бюджет 2023 г.

pdf Доклад към проект за бюджет на община Ветово за 2023 година

pdf Приложение № 1 Капиталова програма 2023

pdf Приложение № 2 Субсидии за НПО 2023

pdf Приложение № 3 Разходи за работни заплати 2023

pdf Приложение № 4 Разпределение на преходен остатък 2022

pdf Приложение № 5 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС

pdf Приложение № 6 Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 - приходи

pdf Приложение № 6 Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 - разходи

pdf Приложение № 7 Определяне на второстепенни разпоредители

pdf Приложение № 8 Бюджети по разпоредители в частта за местни дейности