backg h 420

Публични регистри


 

Направление Публичен регистър
Общинска собственост и стопански дейности Главен регистър за публична общинска собственост
Главен регистър за частна общинска собственост
Регистър за общинските предприятия
Регистър за търговските дружества с общинско участие
Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
Регистър за гражданските дружества, в които участва общината
Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
Регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин
Регистър на имотите, общинска собственост, отдадени под наем/аренда(по землища)
Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината
Регистър на рекламно-информационните елементи
Регистър на концесиите
Регистър по приватизация
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
Регистър на домашни и безстопанствени кучета
Регистър на категоризираните туристически обекти
Регистър на местата за настаняване клас „В“
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
Регистър на пчелините и пчелните семейства
Устройство на територията и строителство Регистър на издадените разрешения за строеж
Регистър на одобрените инвестиционни проекти
Регистър на техническите паспорти на строежите
Регистър на издадени административни актове
за одобрени ПУП
Регистър на обектите, въведени в експлоатация
Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение
Хуманитарни
дейности
Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум
Регистър на местните поделения на вероизповеданията
Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
Финанси и собственост Регистър на даренията
Други Регистър на заявленията за достъп до информация
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети
Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.