О Б Я В А

На основание чл. 19 от ЗОД, във връзка с Решение № 537, Протокол № 41 от проведено заседание на 28.02.2022 г. на Общински съвет-Ветово за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на задължения на Община Ветово, съгласно Решение № 271 от 02.12.2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което Община Ветово е осъдена да заплати на „УОТЪРИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – главница и лихви по запис на Заповед, издаден на 13.01.2012 г. от кмета на Община Ветово, и за финансиране на всички дейности, свързани с укрепване на свлачищна деформация в района на ул. „Драва“, гр. Ветово, общ. Ветово,

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Провеждане на процедура за избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг с цел финансиране на задължения на Община Ветово, съгласно Решение № 271 от 02.12.2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което Община Ветово е осъдена да заплати на „УОТЪРИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – главница и лихви по запис на Заповед, издаден на 13.01.2012 г. от кмета на Община Ветово, и за финансиране на всички дейности, свързани с укрепване на свлачищна деформация в района на ул. „Драва“, гр. Ветово, общ. Ветово.

           

 1. Предмет на обявата: процедурата по избор на финансова/кредитна институция за предоставяне на кредит за нуждите на Община Ветово, цели́ да избере изпълнител на услуга по предоставяне на кредит за финансиране на задължения на Община Ветово, съгласно Решение № 271 от 02.12.2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което Община Ветово е осъдена да заплати на „УОТЪРИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – главница и лихви по запис на Заповед, издаден на 13.01.2012 г. от кмета на Община Ветово, и за финансиране на всички дейности, свързани с укрепване на свлачищна деформация в района на ул. „Драва“, гр. Ветово, общ. Ветово.

 

 1. Размер и вид на финансирането:
  • Максимален размер – до 2 000 000,00 /два милиона/ лева;
  • Срок – 120 /сто и двадесет/ месеца.
  • Условия за усвояване и погасяване:
  • усвояването на кредита ще се извършва изцяло или на части, съгласно потребностите на Община Ветово, след надлежно учредяване на обезпечение и представено писмено искане за усвояване. Усвояването се осъществява в срок до 12/дванадесет/ месеца, считано от подписване на договора за кредит;
  • крайният срок за издължаване на кредита е – 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;
  • Начин на погасяване на кредита – лихвата е платима месечно, съобразно усвоената част от кредита. Издължаването на главницата се извършва на равни месечни погасителни вноски или анюитетни вноски, съгласно погасителен план;
  • Източници за погасяване на кредита – настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Ветово, съгласно определеното в чл.45, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси;
  • Лихвен процент по редовен дълг – Годишна лихва, формирана от 3М EURIBOR плюс надбавка, не повече от 2,00%;
  • Лихвен процент при просрочие на главницата – до 10 пункта над договорения лихвен процент по редовен дълг на годишна база за срока на просрочената сума, без капитализиране на просрочените лихви.
  • Други такси и разноски:
  • такса за разглеждане и обработка на искане за кредит - не по-голяма от 0,50 %;
  • годишна такса за управление на кредита - не по-голяма от 0,80 %;
  • еднократна такса за обработка на искането за кредит - не по-голяма от 1,00 %;
  • такса за предсрочно погасяване на кредита не по-голяма от 5,00 %;
  • Начин на обезпечение на кредита: особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Ветово, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия за местни дейности на Община Ветово, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ, както и залог на вземанията по банковата сметка, по която постъпват гореописаните вземания.
 1. Срок на валидност на офертите – 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите
 2. Критерии за оценка на офертите: „Икономически най-изгодна оферта”, по показатели, съгласно документацията по настоящата процедура.
 3. Начин на достъп до документацията за участие в процедурата: документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и може да се изтегли от сайта на Община Ветово: https://vetovo.bg/ 
 1. Място, срок и начин на подаване на офертите: офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично на място или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до Община Ветово, с адрес: гр. Ветово, п.к.7080, ул.  Трети март 2, Деловодство/фронт офис, ет. 1, ст. 1.

Срокът за подаване на офертите е 10 работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата обява за провеждане на процедурата за избор на финансова/кредитна институция.

 1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт: Община Ветово, гр. Ветово, п.к.7080, ул. Трети март 2 , тел. 08161/22-53; https://vetovo.bg/

Лице за контакт: Денка Борисова- Директор на Дирекция „Финанси и човешки ресурси

 

Д-Р МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД       /П/

Кмет на Община Ветово


pdf ГФО КЪМ 31.12.2020 г., заверен от Сметна палата

pdf Документация за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция

wordДокументация за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция