backg h 420

Заповед за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

ЗАПОВЕД

№ РД – 428

гр. Ветово, 20.06.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и постъпило в Община Ветово искане от М. Г. И. с вх. №80-00-733/15.06.2022 г.        

НАРЕЖДАМ:

I. Сформирам комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Дениз Пехливанова – ст. експерт „Гражданска регистрация“ при община Ветово;

2. Представител на Териториално звено „ГРАО“ – Русе;

3. Представител на Областна администрация – Русе;

4. Представител на РУ на МВР – гр. Ветово.

II. Комисията по т. I да извърши проверка по реда на чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на град Ветово по отношение на лицата, регистрирани на адреса, цитиран в искане с вх. №80-00-733/15.06.2022 г.

III. Проверката да се извърши в седем дневен срок от издаване на настоящата заповед, като за резултатите се състави протокол.

Копие от настоящата заповед да бъде изпратено на Областен управител на област Русе, Ръководител на ТЗ „ГРАО“ – Русе, Районно управление на МВР – гр. Ветово и съответните служители от общинска администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

ДИМИТЪР ДЕНЕВ

За кмет на община Ветово,

съгл. Заповед №РД-418/16.06.2022 г.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.