backg h 420

Заповед №РД-258 от 05.04.2023 г. относно забрана на къпането и други дейности в необезопасени и неохраняеми водни площи на територията на община Ветово


ЗАПОВЕД

РД-258

гр. Ветово, 05.04.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 4, чл. 5 и чл. 27 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (НВДОВП)

НАРЕЖДАМ:

I. ЗАБРАНЯВАМ къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилище на територията на община Ветово.

II. ЗАБРАНЯВАМ къпането в язовир „Глоджево“, собственост на Министерство на земеделието, представлявано от „Северно-централно държавно предприятие“ ДП, ТП ДГС „Сеслав“, гр. Кубрат.

III. ЗАБРАНЯВАМ къпането по поречието на река Бели Лом на територията на гр. Сеново, с. Кривня, гр. Ветово и с. Писанец.

IV. ЗАБРАНЯВАМ ползването на всички плувни басейни, обособени за обществено къпане на територията на община Ветово до установяване на готовността им съгласно НВДОВП и издаване на заповед за разрешаване на ползването им.

V. НАРЕЖДАМ при наличие на регистрирани плувни басейни на територията на община Ветово, които ще бъдат експлоатирани през летния сезон 2023 г., да бъдат приведени в готовност при спазване изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спорните обекти и екипировка и НВДОВП:

1. Проверката за готовността и разрешаване ползването на плувните басейни през летния сезон 2023 г. да се извършва от междуведомствена комисия в състав: представител от Община Иваново, представител от РЗИ – Русе и представител от БЧК – Русе, сформирана със заповед;

2. Собствениците на плувни басейни подава заявление (Приложение към настоящата заповед) в срок до 30.04.2023 г., с изключение на по-късно разкритите басейни. Проверката от междуведомствена комисия на готовността за разкриване на плувен басейн се извършва в 7 дневен срок от датата на входиране на целия комплект от документи в центъра за административно обслужване на Община Ветово с адрес: град Ветово, улица „Трети март“ № 2. При липса на нарушения в 14 дневен срок от датата на входиране на целия комплект от документи се издава заповед за разрешаване ползването на проверявания обект.

3. Собствениците на водни площи съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от НВДОВП за периода от 1 май до 30 октомври поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в Приложение № 1 към наредбата.

4. Да се спазват изискванията по чл. 4, т. 9 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Ветово.

VI. ВЪЗЛАГАМ на кметовете по населени места:

- да осигурят безопасността на откритите канали, изкопите, реките, язовирите и микроязовирите разположени на територията на кметството;

- да контролират периодично обезопасяването на водните площи на територията на кметството съгласно изискванията на Раздел II от НВДОВП.

VII. ОПРЕДЕЛЯМ кметовете по населени места за актосъставители по смисъла на чл. 27, ал. 2 от НВДОВП.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Ветово.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нермин Кязимова – заместник-кмет на Община Ветово.

 

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.