Публикувано на 17.04.2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

за

предстоящо издаване на индивидуален административен акт

На основание чл.26 ал.1 и ал.2, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс,

Община Ветово уведомява заинтересованите лица,

че във връзка със Заявление вх. № 09-00-82/01.03.2024 г. от „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, седалище и адрес на управление гр. Варна, община Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №258, открива процедура по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията за определяне размера на обезщетение на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква безсрочен сервитут, в т.ч. и трайно заетата площ от стъпката на стълб в поземлени имоти в земеделски територии, засегнати от изграждането на обект: „Нова част на Въздушни електропроводи (ВЕ) 20 kV „Чукура“ и ВЕ 20 kV „Писанец“, землище на град Ветово, Община Ветово, област Русе“  собственост на  „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621.

            Изграждането на обект „Нова част на Въздушни електропроводи (ВЕ) 20 kV „Чукура“ и ВЕ 20 kV „Писанец“, землище на град Ветово, Община Ветово“  собственост на  „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621 е обосновано от необходимостта за сигурност и безопасност на мрежата и осигуряване на условия за развитие на  проекти в района.

            За  цитирания електропровод има изработен подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП/ПП), одобрен с Решение № 37 по протокол № 06 от заседание на Общински съвет Ветово, проведено на 20.12.2023 г., влязъл в законна сила на 11.03.2024 г.             

            Настоящото уведомление се публикува на интернет страницата на Община Ветово, както и на видно място в сградата на Общината.

            Решението на комисията по чл. 210 от ЗУТ ще бъде публикувано в едномесечен срок от настоящото уведомление.