СЪОБЩЕНИЕ № 210

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод внесен проект за ПУП-ПЗ на УПИ ХII-1122 в кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Павел Г. Димитров, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Дилянка“ №…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че е  подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-23/25.09.2023 г. за одобряване на проект за ПУП-ПЗ на УПИ ХII-1122 в кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

 

С проекта за ПУП може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение