СЪОБЩЕНИЕ № 179

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод внесен проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Сейфетин Х. Чакал, с постоянен адрес: гр. Ветово, ул. „Никола Петков“ №…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че е  подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-10/05.05.2023 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ № 180

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод внесен проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Пенка Б. Димитрова, с постоянен адрес: гр. Ветово, ул. „Елин Пелин“ №…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че е  подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-10/05.05.2023 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ № 181

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод внесен проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Васил А. Василев, с постоянен адрес: гр. Ветово, ул. „Елин Пелин“ №…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че е  подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-10/05.05.2023 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ № 182

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод внесен проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Риджаи М. Реджебов, с постоянен адрес: гр. Ветово, ул. „Никола Петков“ №…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че е  подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-10/05.05.2023 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР на УПИ VII-1095 и и УПИ VIII-1095 в кв. 91 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

С проекта за ПУП може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение