СЪОБЩЕНИЕ № 17

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 943, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Вилдан Д. Хаджиовлу с адрес: гр. Варна, ул. „Мир“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-15/21.03.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 943, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 656, 942, 943, 944, 946, 948 и 1457, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 18

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 943, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Ертан Е. Реджебов с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-15/21.03.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 943, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 656, 942, 943, 944, 946, 948 и 1457, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение