СЪОБЩЕНИЕ № 190

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 75, ПИ 76 и ПИ 77, кв. 4А, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Ценка Хр. Стефанова с адрес: гр. Русе, ул. „Оборище“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-57/13.07.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 75, ПИ 76 и ПИ 77 в кв. 4А, с. Писанец, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение