СЪОБЩЕНИЕ № 1

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 655, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Айнур М. Чапарова-Чилхасан с адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-121/28.11.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 655, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 654, 941 и 1456.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение