СЪОБЩЕНИЕ № 200

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 647, кв. 48, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 1160, кв. 48, по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-95/26.09.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 647, кв. 48, с. Смирненски, общ. Ветово, собственост на наследници на Иван Д. Иванов. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 501.1160, 501.957 и 501.953.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение