СЪОБЩЕНИЕ № 22

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 604, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Гюлюмсер М. Маркова с адрес: гр. София, бул. „Сливница“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-19/01.04.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 604, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 605 и 610 в кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 23

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 604, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Радослав С. Банков с адрес: гр. Перник, ул. „Пантелей“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-19/01.04.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 604, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 605 и 610 в кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 24

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 604, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Елмаз Е. Байрам с адрес: гр. Хисаря, ул. „Димитър Благоев“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-19/01.04.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 604, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 605 и 610 в кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение