СЪОБЩЕНИЕ № 178

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 462 и ПИ 460, кв. 33, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Маргарита Н. Димитрова с адрес: гр. Кубрат, ул. „Юрий Гагарин“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-40/31.05.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 462 и ПИ 460, кв. 33, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 457, 456 и 1484.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение