СЪОБЩЕНИЕ № 193

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 389, кв. 51, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Хайри А. Еминов с адрес: с. Смирненски, ул. „Любен Каравелов“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-65/31.07.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 389, кв. 51, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 385, 386, 387, 388, 391, 390 и 948.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение