СЪОБЩЕНИЕ № 201

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Назике Х. Юсеинова с адрес: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-91/18.09.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлен имот с № 1173.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 202

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Рамазание М. Халилова с адрес:с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-91/18.09.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлен имот с № 1173.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 203

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Невин М. Салиев с адрес: с. Семерджиево, ул. „Добруджа“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-91/18.09.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлен имот с № 1173.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 204

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Берген Б. Исмаилова с адрес: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-91/18.09.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 348, кв. 90, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлен имот с № 1173.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение