СЪОБЩЕНИЕ № 13

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 501.30, кв. 2, гр. Сеново, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Стефчо Д. Кюлтов, с адрес: гр. Враца, ул. „Атанас Йованович, №..., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-8/14.08.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 501.30, кв. 2, гр. Сеново, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 501.27, 501.28, 501.29, 501.31 и 501.3016.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение: