СЪОБЩЕНИЕ № 19

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 223, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Стефан П. Стефанов с адрес: гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-17/27.03.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 223, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229 и 876, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 20

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 223, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Светлозар В. Златев с адрес: гр. Русе, ул. „Лозен планина“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-17/27.03.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 223, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229 и 876, кв. 18, с. Писанец, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение