СЪОБЩЕНИЕ № 208

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 1721, кв. 15, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 224 в кв. 15 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-110/17.10.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 1721, кв. 15, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ ПИ 211, ПИ 223, ПИ 224 и ПИ 1410.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение