СЪОБЩЕНИЕ № 6

 

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 756, кв. 70, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Сибин А. Сибинов с адрес: с. Смирненски, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-3/10.01.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 756, кв. 70, с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 758, 757 и 919.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение